Beyaz GÜL

Beyaz GÜL

Üç gül sultan

A+A-

Mü’min hanımlara örnek olacak üç hanım, üç gül...

Gül Sultanların ilki; Fahri Kâinatın Muhterem zevcesi..
Bir ismi Tâhire; yani temiz..
Diğer bir ismi ise Kübra; yani büyük..
Büyük sabır, büyük aşk, büyük inanç.. Temiz ve pak bir gönül..
İlk göz ağrısı, Efendimiz(s.a.v.)’in can paresi Hz. Fatıma(a.s.)’nın anneciği..
Ümmetin en hayırlı kadını, mü’minlerin annesi, Cennetin en faziletli hanımefendisi..
Hz. Hatice’tul Kübra(a.s)...!

Ticarette, ibadette, itaatte, tesettürde örnek alınası insan.. Her işini tam ve eksiksiz yapan, Mekke’nin en seçkin hanımefendisi..

İlk İslam toplumunu ayakta tutmak için varını yoğunu ikram eden.. Hatta öyle ikram seven biri ki, Hz. Fatıma(a.s)’ya hazırladığı çeyizi bile yıllar süren boykot ve açlık günlerinde mü’minlere bağışlayan..

Öyle yüce bir ruh ki, Cebrail(a.s.) tarafından bile çok sevilen, tanınan, bilinen, yere indiğinde kendine Rab’den selam getirilen..

Güllerin Efendisi (s.a.v.)’ni kimsecikler dinlemezken, Efendimiz (s.a.v.)’e kucak açıp, dinleyip, destekleyen, dediklerine itaat eden Gül Sultan.. Bunun için bir diğer ismi “Kübra” olan. Yüce bir ruh sahibi...!

Herşeyi ile olgun, oturaklı, cömert, sadık bir eş, saygın bir hanımefendi..

Efendimiz (s.a.v.)’in aynı zamanda yoldaşı, gönüldaşı, dava arkadaşı..
Örnek eş, örnek arkadaş..
Güllerin Efendisi (s.a.v.)’ne lâyık bir Gül Sultan..
Gül gibi güzel bir gönül..
Gül gibi güzel bir ahlak..

“Asalet imandandır” felsefesini benimsemiş bir insan.. öylesine yüksek bir mevkîde olup, üstelik Peygamber eşi olmasına rağmen, yılların Arap geleneğini hiçe sayıp cariyelerine hizmet edecek kadar mütevazi bir gönül, öyle de güzel bir ahlâk..

Huveylid binti Hatice, Tâcire, Tâhire Hatice..
Olgun, asil ve cömert Mekkeli Hatice..
Hatice’tul Kübra..
İleri gelen bir ailenin kızı; Kendi gibi Kureyşli Hz. Muhammed (s.a.v.)’i seçiyor. Bir çiçek dikip Hz. Muhammed (s.a.v.)’e gönderiyor “benimle evlenir misin?” diye.
Böylesine ince bir teklife aynı incelikte cevap geliyor. Hz. Muhammed (s.a.v.) de yanına bir çiçek dikip gönderiyor Hz. Hatice’ye “evet, kabul ettim!” diye.

Hz. Hatice (a.s.)’nin kırkında Hz. Muhammed (s.a.v.) yanında..
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kırkında Hz. Hatice (a.s.) yanında..

Gül Sultan, Güllerin Efendisi (s.a.v.)’nin yoluna tüm servetini seren, yetmeyip, gönlünü ikram eden. Yıllarca Efendimiz’in tüm dertlerine ortak olup O(s.a.v.)’nun gönlündeki tüm hüzünlere ortak olan Gül Sultan. Hatrına vefat ettiği yıl “Hüzün Yılı” ilan edilen yılların hüznünü çeken gül gönül..

Bugün Hz. Hatice (a.s.)’nin zerresinin zerresi olan Gül Sultanlar var mıdır yaşayan bilinmez ancak, O’nun cömertliğini, sadakatini örnek alabilecek mü’mineler olabilir.

Rabbim tüm mü’min hanımefendilere Hz. Hatice (a.s.)’nin gül ahlakından bir tutam gül kokulu ahlak nasibeylesin..
Cömertlikte ve itaatte O’nun gibi olabilmemizi nasibeylesin..! (Amin)

...

Gül Sultanların ikincisi; bir ilim irfan âbidesi..
Küçük yaşta okuma yazma öğrenmiş, çok zekî, akıllı, âlime, edîbe, sâliha bir hanımefendi..
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ilk iman eden en sâdık dostu Hz. Ebû Bekr es-Sıddîk (a.s.)’in kızı..
Allah’ın Sevgilisi’nin Sevgilisi..
Hz. Âişe-i Sıddîka (a.s.)...!

Lakabı; Humeyra..
Rasûlullah (s.a.v.)’ın kendisini çok sevmesi nedeniyle Humeyra dediği sultan..

Kutlu Nebî (s.a.v.)’nin kördüğüm gibi sevdiği, kördüğüm gibi açılmayan, bitmeyen sırlı bir sevgi beslediği Humeyra..

Çok sorup çok öğrenen, çok sorana da çok cevap veren, toplantılar yapıp, büyük anlatma meclisi olan âlime Gül Sultan..

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hadis-i şerifinde “Dininizin üçte birini Humeyra’dan öğreniniz!” diye bahsettiği muhterem zevcesi..

Müslüman anne-babadan doğan ilk çocuk olma şerefine nâil olan hanımefendi..

Güllerin Efendisi (s.a.v.)’nin zevcelerinden hem annesi hem babası hicret etmiş olan tek zevce..

Rasûlullah (s.a.v.)’ın zevceleri içinde, yanında vahiy gelen tek zevce..

Allah-u Teâlâ’nın, hakkında berât ayetini nazil eylediği annemiz..

Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’den ikibinyüzon hadis rivayet eden ve sahih hadis kitaplarını dolduran fetvaların sâhibi..

Güllerin Efendisi (s.a.v.)’nin vefat ettiği ve Rasulullah (s.a.v.)’ın türbesi olan odanın sâhibesi..

Rasûlullah (s.a.v.)’ın son anlarını yanında geçirdiği Humeyra’sı, bir şefkat, merhamet, cömertlik âbidesi, Sıddîk ve Atik olan Hz. Ebû Bekr (a.s.)’in yanında filizlenmiş bir gül.. (Azaptan azâd edilmiş mânâsına “atik”; dürüst, sâdık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da “sıddîk” lakabıyla anılmıştır.) Hz. Ebû Bekr (a.s.)’in iyi bir hatip olma, ince ruhlu olma, dik başlı, duygulu olma özelliklerini alan Hz. Aişe (a.s.), babası ve babasının Halîl’i (s.a.v.) ile her geçen gün ilmini arttıran, daha sonra da Habîbullah (s.a.v.)’ın zevcesi olup O (s.a.v.)’nun ilmi ile sulanıp büyüyen, her an O (s.a.v.)’nun yanında bitmek bilmeyen öğrenme hevesiyle ilk âlim kadın olma yolunda ilerleyen bir Gül Sultan..

Herşeyi bire bir Rasûlullah (s.a.v.)’tan görerek, dinleyerek öğrenen bu gül sultan, sonraki zamanlarda da ilmini tüm islam âlemi ile paylaşan, Güllerin Efendisi (s.a.v.)’nin Humeyra zevcesi, cümlemizin âlime annesi olarak tarihe geçen..

Rabbim cümlemize Hz. Âişe (a.s.) annemizin ilminin zerresinden bir zerre ilim nasibeylesin..
Mevlâm öğrenme hevesimizi, ilmimizi, dini yaşamadaki hassasiyetimizi, cömertliğimizi, iffet ve sadâkatimizi arttırsın, Humeyra sultana lâyık hanımlar olmamızı nasibeylesin..! (Âmin)

...

Gül Sultanların ikincisi; Ümmü Ebîha.. Babasının Annesi..
Gül Bahçesinde yetişen bir Gonca Gül..
Ay yüzlü, ay gibi parlak gönüllü..
Rasûlullah (s.a.v.)’ın soyunu devam ettiren, Gül neslinin anası..
Vahiy evinin goncası..
Hz. Fâtıma’tüz Zehra (a.s.)...!

Bir lakâbı Zehrâ; yani ak yüzlü, nur yumağı, beyaz, parlak, aydınlık yüzlü, ay yüzlü sultan..
Bir diğer lakâbı Betül; yani dünyevi heveslerden uzak, ibadet için kendisini Allah’a yönelten, iffetli ve namuslu kadın..

Asr-ı Saadetin gül bahçesinde açan bir gonca gül.. ay yüzlü.. iffetli.. bembeyaz bir gül misâli..

Peygamber kızı Hz. Fâtıma (a.s.), Mekke’de babasının elinden tutup her türlü eza ve cefaya şahit olan..

Hz. Hatice (a.s.) annemiz ve Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz’in himayesinde yetişen/yeşeren bir gül..

Nasıl bir ilim, nasıl bir ahlak, nasıl bir gül goncası..!

Tepeden tırnağa Peygamber ahlâkı, ruhtan bedene hayâ ve edeb timsâli..

Cennet hanımlarının seyyidesi (en üstünü)..
(* "Dört kadın kendi dönemlerinin hanımlarının en üstünleridir. İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye, Huveylid kızı Hatice ve Muhammed (s.a.v) kızı Fatıma. Ve onların en bilgilisi Fatıma (s.a)dır." * Hadis-i Şerîf)

Ümmü Ebîha.. Babasının annesi.. yüzü, huyu, oturuşu, kalkışı, yürüyüşü, konuşması.. herşeyi ile Rasûlullah (s.a.v.)’ın tek benzeri..

Ümmü’l Hasaneyn.. Hasan ve Hüseyin Hazretlerinin annesi.. İki imam validesi..

Eşrefunnisâ.. Kadınların en şereflisi..

Seyyidetunnisâ.. Kadınların en hanımefendisi..

El-Bız’atü’t-tâhire.. Tertemiz parça.. Rasûl-u Zîşan Efendimiz (s.a.v.)’den bir parça..

Râziye.. Allah’tan râzı olan.. kendine takdir edilmiş dünyanın her türlü zorluğuna ve bunların karşısında alacağı sevaba razı olan..

Merziye.. Allah’ın kendinden razı olduğu.. Kur’ân-ı Kerîm’in İnsân sûresinde haber verildiği üzere, Rabbinin katında razı olunmuş biri..

Zekiye.. Arınmış, tertemiz hale gelmiş.. pâk ve gül gibi bir sultan..

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in evinde ve elinde büyüyen ilk çocuk, Hz. Hatice (a.s.)’den sonra islamı kabul eden ilk insan, lakâbı Haydar, ünvânı Emîru’l-Mu’minin olan, dördüncü halife, şeref ve takvâ sahibi, Haydâr-ı Kerrâr, Damâd-ı Nebî, Şâh-ı Merdân, Allah’ın Arslanı Hz. Ali (a.s.)’nin muhterem zevcesi..

Elleri nasırlaşıncaya dek el değirmeni çeviren, omuzları nasırlaşıncaya dek su kırbası taşıyan, üstü başı tozlanıncaya dek evi süpüren, evini mutlu etmek için elinden gelen herşeyi yapan, gül goncası, ay parçası, iki imam anası, Hz. Ali (a.s.)’nin refikası, Hz. Hatice (a.s.)’nin can pâresi, Muhammed Nebî (s.a.v.)’nin en sevgilisi, Cennet hanımefendisi..
Hz. Fâtıma-tüz Zehrâ (a.s.)..!

Rabbim, cesedini kimse görmesin diye gece defnedilmeyi vasiyet eden Fâtıma (as.) annemiz gibi tesettüre önem vermemizi nasibeylesin..
Öyle ki, Babası kızı Betül için şöyle dedi;
“Kıyamet olunca perde gerisinden bir münadi şöyle seslenecek: ‘Ey mahşer halkı kapatın gözlerinizi, Fatıma Binti Muhammed geçecek’.”

Allah’ım, bütün hanımlara annelik şefkati, eşine saygısı, yoksula merhameti, evini geçindirmek için çaba sarf etmesi, Peygamber ahlâkı, çile ve yokluğa sabrı yönünden Hz. Fâtıma (a.s.)’yı örnek almamızı nasibeylesin..

Mevlam, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e, Hz. Fâtıma (a.s.) annemiz gibi herşeye rağmen mutlu ve huzurlu bir yuva nasibeylesin..!
(Âmin)

...

Rabbim Asr-ı Saadetin bu üç Gül Sultanını, ömrümüzün üç Gül Örneği eylesin.. Gül Annelere lâyık hanımlar olmamızı nasibeylesin.. Mevlam cümlemizi cennetin gül bahçelerinde Gül Sultanlara komşu olanlardan eylesin..
(Âmin)

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.