Said Nursi’nin vefatından 20 gün önce dağıttığı paralar

Said Nursi’nin vefatından 20 gün önce dağıttığı paralar

​Hüseyin Çağdır ağabeyi vefatının 5. yılında rahmet dualarıyla anıyoruz

Ömer Özcan’ın haberi:

RİSALEHABER-ÖZEL

1927 Edir­ne do­ğum­lu Hü­se­yin Çağdır Ağabey, uzun se­ne­ler­ İz­mir’de ika­met et­miştir. İzmir/Ke­me­raltı Çarşısı’nda se­ne­ler­ce ha­lı­cı­lık yap­tı­ğın­dan dolayı daha çok Halıcı Hüseyin Ağabey olarak ta­nın­mış­tır.

huseyin_cagdir.jpgBediüzzaman Haz­ret­le­ri­ne iki zi­ya­reti vardır. 1971 İz­mir Sı­kıy­ö­ne­tim Mah­ke­me­si’nin sa­nık­ların­dan ola­rak Av. Be­kir Berk ağabey­ler­le be­ra­ber 54 kişi olarak hap­se gir­miş­tir. İzmir’in kadim nur talebelerindendir.

Beyaz saçlı, beyaz tenli olduğundan dolayı Ah­met Fey­zi Kul Ağa­bey­ kendisine “Ak Saç­lı Evliya” diye hitap ederdi. Hüseyin Çağdır, 2 Eylül 2005 tarihinde İzmir’de vefat etmiştir. Mezarı Çamlık köyünde Ahmed Feyzi Kul Ağabeyle yan yanadır.

Ağabeyler Anlatıyor-1 kitabında yer alan Halıcı Hüseyin Ağabeyden bir hatıra:

KAR­DAŞ­LA­RIM! KÜF­RÜN BEL KE­Mİ­Ğİ KI­RIL­MIŞ­TIR…

Yıl 1960... Ra­ma­zan ayı için­deyiz… An­ka­ra’dan, Av. Be­kir Berk ve Said Öz­de­mir Ağa­be­yin de için­de bu­lun­du­ğu bir ka­fi­le, mi­ni­büs­le Üs­tad’ı zi­ya­re­t etmek üzere İzmir’e gelmişlerdi. Mustafa Birlik ile beraber ben de iştirak ettim.

Yol­cu­luk ge­ce de­vam et­ti ve tam sa­hur vak­ti Is­par­ta’ya va­sıl olduk. Nu­ri Ben­li Ağa­be­yin ote­li­ne in­dik. Üs­tad bu ağa­be­yin ote­lin­de kı­sa bir müd­det kal­mış. O za­man sı­kıy­ö­ne­tim var­dı. Üs­tad’ımı­za ha­ber gön­de­ril­di. ‘Gel­sin­ler’ de­miş. Ha­tır­la­dı­ğı­ma gö­re 13 ki­şiy­dik. Git­tik…

Üs­tad Haz­ret­le­ri ev­vel­ki gör­dü­ğü­müze göre daha dinç ve ne­şe­li, se­si tam çı­kı­yor ve söyle­dik­le­ri tam an­la­şı­lı­yor­du. Hâlbuki 20 gün son­ra ve­fat edip ahi­re­te in­ti­kal ede­cek­miş... Karyo­la­sı­na otur­muş, biz­le­re hi­tap edi­yor­du. Biz­ler de hay­ran­lık­la mü­ba­rek yü­zü­ne ba­kı­yor­duk. He­men ih­tar et­ti­ler: ‘Kar­daş­la­rım! Yü­zü­me dik­kat­le bak­ma­yı­nız, ben­de na­zar has­sa­si­ye­ti var, ko­nu­şa­mam’ de­di. Biz­ler de ba­şı­mı­zı önü­mü­ze eğ­dik.

Ez­cüm­le ifa­de­le­rin­de:

Kar­daş­la­rım! Küf­rün bel ke­mi­ği kı­rıl­mış­tır. Bir mah­lûk can çeki­şir­ken yap­tı­ğı ha­re­ket­ler gi­bi, bir­kaç ha­reket daha ya­pa­bi­lir; si­zi te­lâ­şa dü­şür­me­sin’ di­yor­du. Do­la­yı­sıy­la ve­fa­tın­dan son­ra ya­pı­lan 1960 ihtilâlını ve son­ra­ki­le­re işa­ret edi­yor­muş. Ve de­vam­la, ‘Ri­sa­le-i Nur­lar, dün­ya li­san­la­rı­nın bir­ço­ğu­na ter­cü­me edi­le­cek­tir’ de­di. Bu­na mü­ma­sil müj­de­li ha­ber­ler ver­di­ler...

KESEYİ ÇIKARDI PARALARI BİZE VERDİ

Bil­has­sa Av. Be­kir Bey’e Nur­la­rın mü­da­fa­a­sın­da­ki gay­ret ve mu­vaf­fa­ki­ye­ti do­la­yı­sıy­la hu­su­san il­ti­fat­ta bulun­du­lar. Ve bir ke­se çı­ka­ra­rak için­den her bi­ri­mi­ze o za­man ge­çer­li olan sa­rı renk­li 25 ku­ruşluk­lar­dan ver­di ve: “Bun­la­rı ders üc­re­ti ola­rak ve­ri­yo­rum” di­ye ifa­de et­ti­ler. Ora­da kaç ki­şi var­sa o ka­dar 25 ku­ruş­luk çık­tı ve ke­se bo­şal­dı... Biz­le­re sa­hur ye­me­ği ik­ram et­ti­ler. Ora­da­ki hiz­met­te bu­lu­nan ağa­bey­ler­le bir­lik­te ye­dik ve ay­rıl­dık. Me­ğer 20 gün son­ra Ka­dir Ge­cesi’nde, Ur­fa’da ahi­re­te in­ti­kal ede­cek­miş… Al­lah (c.c.) şe­fa­at­le­ri­ne cüm­le­mi­zi nail ey­le­sin! 

 

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.