İsmail AKSOY

İsmail AKSOY

Safer ayına girerken

A+A-

5 Ocak 2011 Çarşamba günü itibariyle kamerî ayların ikincisi olan Safer ayına girmiş olacağız. Bu ayda geçmiş kavimlere pek çok belâ ve musibetlerin indiği söylenmektedir.
Safer ayının uğursuzluğu hakkında söylenenlerin asıl kaynağı cahiliyye devri davranışlarıdır.
Yoksa, Buharî’nin bir rivayetine göre, Hz. Âişe (R.Anha) validemiz: Benim nikahım da, zifâfım da Safer ayında idi, buyurduklarına göre, Resûl-i Ekrem (S.A.V.) Efendimiz bu hurâfevi fikrin izâlesine fiilen de çalışmıştır. (Geniş bilgi için bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3/89-90)

Bütün günler ve aylar Allah Teâla’ya ait zaman dilimleri olduklarından, kendi başlarına fayda ve zarar verebilecek şeyler değildir. Bunlarda olan musîbetler gün veya aydan dolayı değil de, her şeyi takdir eden Allah  Teâla’nın takdiriyle olduğu bilinmelidir. Gerçi Cenâb-ı Hak, insanı her an imtihan etmektedir. Öyle ise, bize düşen vazife, her halukârda sabredip, başa gelecek olan bela ve musibetin imtihan için geldiğini ve Allah’a (c.c) tevekkül etmek gerektiğini unutmamalıyız.
Bu ayda geçmiş kavimlere pek çok belâ ve musibetlerin indiği söylenmektedir.
Kulluğumuzun gereği olarak her an ve demde O’nun yüce dergâhına sığınmak, af ve mağfiretimizi istemektir.

Bu ayda, yıl boyu inecek belalardan, kaza ve musibetlerden dua ve iltica ile Allah’a sığınmalıyız. Üzerimizden kaldırılması, İslâm ümmetinin ve mü’min kardeşlerimizin, hassetsen Kur’ân hizmetkârlarının bu belalardan muhafaza edilmelerini yüce Rabbimiz’den tazarru’ ve niyaz ile istirham etmeli, Koruyucuların en hayırlısı olan Allah’ın (cc) koruması, inâyeti ve muhafazasına hevâle etmeliyiz.

Safer ayının ilk ve son çarşamba günü (5 ocak Çarşamba-2 Şubat çarşamba) , öğlen ve ikindi namazı arasında iki rek’at namaz kıldıktan sonra aşağıdaki duayı okumamız uygun olur.
1 .Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
2. Rekât : Fatiha'dan Sonra; 11 İhlâs Sûresi.
Bu namazdan sonra 100 kere "Yâ dâfia'l-belâyâ, idfa’ anna'l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü'r-Râhimin, inneke alâ külli şey'in kadir" ( Ey belaları def u ref edecek olan Allah’ım! Bizden bütün belâ ve musibetleri def u ref eyle. Allah (cc) koruyucuların, muhafaza edenlerin en hayırlısıdır ve Erhâmü’r-Rahmîndir. Ey Rabbim! Senin her şeye gücün yeter” okunmalı ve dua edilmelidir.

Varlığı canlarımızın cânı, nûru gözlerimizin ziyası Yüce Rabbimize, ilmi ve malûmatı adedince hamd ü sena, yolda ve darda  kalmışların biricik rehberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, tertemiz ailesine ve yıldızlar gibi etraflarına ışık saçan ashabına salât ü selam ederek bir kez daha Yüce Dergâh’a yöneliyor ve O’nun niyaz kapısının tokmağına dokunarak inliyoruz:
Rabbimiz, Senden muhlis (ihlasa ermiş) ve muhlas (ihlasa erdirilmiş) kullarını te'yîd buyurduğun gibi, biz (aciz ve muhtaç) kullarını da, hakikate vâkıf olma adına yapmaya çalıştığımız okumalarımızı, müzakerelerimizi, ilimlerimizi ve amellerimizi ihlaslı kılarak te'yîd buyurmanı istiyoruz.
Ey Ehad ve Vâhid ve Samed olan, Ey Ondan başka hiçbir ilâh bulunmayan, Ey bir olan ve hiçbir şeriki bulunmayan, Ey bütün mülk Onun olan ve bütün hamd ona mahsus olan, Ey hayatı ve ölümü veren, Ey bütün hayır elinde bulunan, Ey herşeye hakkıyla kadir olan, Ey bütün mahlûkatın dönüşü Ona olan Allah (c.c.)ım! Bizleri kâmil muvahhidlerden, Kur’âna ve Sünnete sâdık muhakkiklerden eyle.. sıddıklardan ve müttakî mü'minlerden eyle. Âmin.
Allah (c.c.)ım! Ehadiyetinin sırrı hürmetine, bizleri esrarına naşir, kalbimizi imanın envârına mazhar eyle ve lisanımızı Kur'ân'ın hakaikiyle intak eyle.

Ey kavmi içinde Nuh'un duasına icabet eden, ey düşmanlarına karşı İbrahim'e yardım eden, ey Yusuf'u tekrar Yakub'a kavuşturan, ey Eyyüb'den zararı kaldıran, ey Zekeriya'nın duasına cevap veren, ey Yunus ibni Mettâ'nın tevbesini kabul eden Allah (c.c.)ım! Bu müstecap duaların sahiplerinin hürmetine, bizleri ins ve cin şeytanlarının şerlerinden, zındıka ve ifsat komitelerinin entrikalarından muhafaza etmeni, düşmanlarımıza ve Kur’ân düşmanlarına karşı bize nusret vermeni, bizi nefislerimize terk etmemeni, sıkıntılarımızı kaldırmanı ve kalblerimizin ve umum mü’minlerin, Kur’ân hizmetkârlarının kalblerinin hastalıklarına şifa vermeni, korku ve endişeleri gidermeni, ‘bir takım korkular ve açlıklarla ve mal, can ve mahsul eksikliğiyle imtihan’ da sabrederek müjdeye mazhar olanlardan olmamızı senden istiyoruz.

Ulemâ-i sû’, ümerâ-i sû’, meşâyih-i sû’ ve mutrafîn-i sû’un kötülük ve hilelerinden bizleri muhafaza eyle.
Dünyanın dört bir yanında haksız yere hürriyetini kaybetmiş olanları en yakın zamanda hürriyetlerine ulaştır yâ Rabbi.

Bizlere dilimizle değil, halimizle, takvamızla, hilmimiz ve ilmimizle va’z etmeyi nasip eyle…
Bizlere bir insanın elinden tutmadan önce kalbinden tutmanın sırlarını öğret Ya Rabbi!
Bizleri geçmişte kaybolmaktan, boğulmaktan  muhafaza ederek yarınlara, ebediyete hazırlananlardan eyle…
Nazarlarımızı, Bakışlarımızı  ibret, sükutumuzu hikmet, konuşmamızı san’at ve mârifete dönüştür Ya Rabbi!
Allah’ım!
Boşa bakanlardan, başa kalkanlardan, boşa konuşanlardan, çaka satanlardan, hakkı söylemeyip susanlardan, cihadı terk edenlerden, menfaati için koşanlardan eyleme.
Zenginlerimizi hamiyetsiz, fakirlerimizi gayretsiz, âlimlerimizi amelsiz, idarecilerimizi adaletsiz bırakma Ya Rabbi!
Cehalet zaruret ve ihtilafa karşı açmış olduğumuz cihad-ı mâneviyemizde bizleri mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi!
Semalarımızı bayraksız, bütün müslümanları hürriyetsiz, kadınlarımızı iffetsiz, mü’minleri izzetsiz,  camilerimizi cemaatsız, cemaatimizi de ilim ve hikmetsiz bırakma Ya Rabbi!

Her dâim  hem kavli hem de fiili dua yapmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi!
Dahilî ve hâricî düşmanlarımızdan, entrika ve hilelerinden sana sığındığımız gibi; cehaletden, tembellikten, yılgınlık ve korkaklıktan, kapasite israfından, zaman israfından, adam kıtlığından da sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi!
Okul ve Üniversitelerimizi aklın nuru ve vicdanın ziyasıyla aydınlat ve Kur’ân hakikatlerinin tedrisi için birer eğitim yuvasına dönüştür Ya Rabbi!
Bildiklerimizin hamili değil âmili olanlardan eyle Ya Rabbi!
Din tâcirlerinin ve maneviyat simsarlarının şerrinden cümlemizi muhafaza eyle Ya Rabbi!
Varlığıyla yokluğu belli olmayan, Müslümanların ızdırabıyla yanmayan, vahşet ve dehşetten yüzü solmayan, Seni hakkıyla anmayan, sahih bir imanla inanmayan kullardan eyleme…
Müteharrik bir meyyit olmaktan, bâtılı Hak sanmaktan, ehl-i Hakka yan bakmaktan, inancını Şeytana satmaktan muhafaza eyle…
Allah’ım!
Baktıklarımızı  görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, ferâsetli olmayı, Sırat-ı müstakîmi bulmayı, her an Hakk’ı korumayı cümlemize nasip eyle…
Allah’ım!
Kur’ ân’ı; mezarlara ve vicdanlara mahkum etmekten, dini sâdece beş vakte tahsis etmekten, dünyayı bilip ahireti bilmemekten muhâfaza buyur…
Kur’ânı, Sünneti ve Nurları doğru anlamayı ve anlatmayı bizlere müyesser eyle.
Çaresizliğimizin çaresi sensin Allah’ım!
Çarelerinden bizleri çaresiz kılma Allah’ım!
İslâm’a kasdetmiş zalimlerin, Nemrutların, süfyanların, deccalların şerrinden bütün müslümanları muhafaza eyle Allah’ım!
İslâm âlemi ve Müslümanlar üzerinde dolaşan karabulutları, oynanan oyunları def u ref eyle. Plân ve tuzaklarını ma’kûsen kendi aleyhlerine ve başlarına çevir yâ Rabbi!
Allah’ım!

Aklımıza  ilim ve hikmet, fikrimize ferâset ve basîret, bedenimize sıhhat ve âfiyet
Ruhumuza da tekâmül, ferahlık ve sükûnet ihsan eyle Ya Rabbi!
Peygamberimiz (s.a.v)’in duasıyla Sana iltica ediyoruz:
“Ey Kur’ân’ı indiren, bulutları gök yüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın edip bozguna uğratan Allah’ım! Düşmanları perişan et ve onlara karşı bize yardım et.” (Buhârî, Cihad, 112; Müslim, cihad,20)
Birliğimizi, uhuvvetimizi, tesanüdümüzü bozmak isteyenlere fırsat verme Allah’ım!
Birbirimizi anlamayı, kardeşliği kavramayı, yaralarımızı sarmayı, İslâm birliğini kurmayı nasip eyle.
Ey rabbimiz!.. bizleri; nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetü’l-firdevste mes’ud kıl!.... Âmin…âmin, âmin… Bihürmeti Seyyidi’l Mürselîn…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
2 Yorum