Sigara paketlerinde tamamlanan Risale

Sigara paketlerinde tamamlanan Risale

Ahmed Feyzi ağabeyimizi rahmet ve şükranla anıyoruz

A+A-

Ömer Özcan’ın haberi:

RİSALEHABER-Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Ahmed Feyzi Kul Ağabeyimiz 43 sene önce bugün 17 Ekim 1972 tarihinde vefat etmişti. Ahmed Feyzi ağabeyimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

Ahmed feyzi Kul Ağabey Anlatıyor: 

Meyve Risalesi atılan sigara paketlerine yazıldı

Ben al­tı ese­rin ya­zıl­ma­sı­na şa­hit ol­dum; o da iki ha­pish­ane­de... Bi­ri De­niz­li, di­ğe­ri Af­yon hap­sin­de... Her iki ha­pish­ane­de de o ka­dar ta­ka­y­yüd, ya­ni bir ke­li­me bi­le ya­zıl­ma­ma­sı için şid­det­li bir bas­kı var­dı… Ve hiç­bir ya­zı­nın içe­ri gir­me­si­ne, dı­şa­rı çık­ma­sı­na, kuş uç­ma­sı­na im­kân yo­ktu. Bu şart­lar al­tın­da al­tı eser ya­zıl­dı.

Bil­has­sa Mey­ve Ri­sa­le­si... Mey­ve Ri­sa­le­si bir şa­he­ser­dir... De­niz­li’de baş­gar­di­yan el­de edil­di. Üs­tad ayrı tek hüc­re­de, biz de ayrı ayrı ko­ğuş­lar­da­yız. Is­par­ta­lı­lar bir ko­ğuş­ta; ora­ya gön­de­ri­yor­lar hep. Kâ­ğıt yok, bir şey yok, im­kân yok... Mah­kûm­lar tabii si­ga­ra içi­yor. Pa­ket­le­rin kâ­ğı­dı­nı atı­yor­lar. O kâ­ğıt­lar alı­nı­yor, üç sa­tır ya­zı ya­zı­lı­yor. Gar­di­yan, baş­gar­di­yan ‘Ha­fız Ali!’ di­yor, Ha­fız Ali çı­kı­yor, ya­zı­yı alı­yor. Üç sa­tır, er­te­si gün beş sa­tır daha… Mey­ve Ri­sa­le­si böy­le ta­mam­la­nı­yor.

Mey­ve Ri­sa­le­si’ni oku­du­ğu­nuz za­man, on­da­ki aza­met-i ifa­de kar­şı­sın­da in­san do­na­ka­lır

Bu­gün Mey­ve Ri­sa­le­si’ni oku­du­ğu­nuz za­man, on­da­ki aza­met-i ifa­de kar­şı­sın­da in­san do­na­ka­lır. Böy­le ya­zıl­dı, bu­nu ben gör­düm. Al­tı eser bu şe­kil­de bü­tün im­kân­sız­lık­lar, mem­nu­i­yet­ler içe­ri­sin­de ya­zıl­dı. Dı­şa­rı­ya çık­ma­sı­na im­kân ve ih­ti­mal bi­le yok... Bu eser­le­rin hep­si de dı­şa­rı­ya çı­kı­yor, dı­şa­rı­da neş­re­di­li­yor… Biz bu­na şa­hi­diz. Hat­ta bir gün bir tek pu­su­la ya­ka­lan­mış, Af­yon’da... Bu pu­su­la için öy­le tah­ki­kat yap­tı­lar, o tah­ki­kat ya­pı­lı­yor­ken, o bi­zim bü­yük Af­yon mü­da­fa­a­sı ve daha ne­ler dı­şa­rı­ya çık­tı... On­la­ra hiç­bir şey ol­ma­dan dı­şa­rı­da da in­ti­şar et­ti. Ve neş­re­di­len­ler­den de bir nüsha, temyiz baş­sav­cı­sı­na ve­ril­di. Öy­le ol­du­ğu hâl­de, ağır ve şid­det­li hü­cu­mu olan bir mü­da­faa ol­ma­sı­na rağ­men baş müd­de-i umu­mî be­nim beraatımı ta­lep et­ti! Bu ha­ri­ku­lâ­de­dir, gö­rül­me­miş bir şey­dir…

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
1 Yorum