B. Said ÇİFTÇİ

B. Said ÇİFTÇİ

Obama’dan Said Nursi’ye cevap

ABD’nin çiçeği burnunda yeni başkanı Barak Hüseyin Obama ilk dış gezisini Türkiye’ye yaptı. Üstelik “Medeniyetler İttifakı” projesinin hem tarihine ve hem de anlamına uygun düşen bu ziyareti 21 Ocak 2009’da Risale Haber üzerinden ifade ettiğimiz hakikatlerle yeniden değerlendirdik. (Bknz: Said Nursi'den Obama'ya mesaj)

Burak Hüseyin başkanlık yemininden bir gün sonra, Bediüzzaman’ın 21 Ocak 2009 Risale Haber’deki davetine mi icabet etti acaba? “Şu meclis-i âlinin şahsiyet-i mâneviyesi, sahip olduğu kuvvet cihetiyle, mânâ-yı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şeâir-i İslâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mânâ-yı hilâfeti dahi vekâleten deruhte…” (Mesnevi-i Nuriye, Hubab)  edebilme kabiliyetine haiz olan TBMM çatısı altında 22 dakikalık bir konuşma yapan Obama, Bediüzzaman Said Nursi’nin mesajlarına bu ziyarette cevap verdi mi dersiniz? ‘Sadakte’ dedi mi? Obama’nın TBMM’de yaptığı konuşmada bu cevaplar var mıydı? Başkan Burak Hüseyin Obama Bediüzzaman’ın müjdelerine liyakat gösterecek ve bu hakikatlere mazhar olacak mı?

Şimdi daha önceki tespitlerimizde “Said Nursi’den Obama’ya Mesaj”a Obama’nın verdiği cevaplara yorumunu size bırakarak bakmak istiyorum:

Said Nursi’nin Mesajı 1:  Amerika’nın âkilleri dünya hayatının hakiki mahiyetini anlayıp din-i hakkı arayacaklardır.

“Hiçbir şüphe yok ki, şimalde, garpte, Amerika’da emareleri göründüğüne binaen, nev-i beşerin maşuk-u mecazisi olan hayat-ı dünyeviyesi böyle çirkin ve geçici olmasından, fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette, hiç şüphe yok ki, bin üç yüz altmış senede her asırda üç yüz elli milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehl-i hakikat tasdikle imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kudsiyetle bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'ân-ı Mucizü l-Beyanın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip, haber verip, sarsılmaz kat i delillerle, şüphe getirmez hadsiz hüccetlerle hayat-ı bakiyeyi katiyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur'ân’ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve din-i hakkı arayan Amerika’nın çok ehemmiyetli dini cemiyeti gibi, ru-yi zeminin kıt’aları ve hükümetleri, Kur'ân-ı Mucizü l-Beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü, bu hakikat noktasında katiyen Kur'ân’ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. (Emirdağ Lahikası –I s. 216)

Obama’nın Cevabı 1: Birçok zorluğu birlikte atlattık.

“İttifakımızın güçlü ve dostluğumuzun kalıcı olması sayesinde de bugün hem Amerika hem de Türkiye daha güçlü ve dünya daha güvenli bir yer. Bugün iki ülkenin de demokrasisi hiç olmadığı kadar zorluk yaşıyor. Sınır tanımayan bir ekonomik kriz. Masum erkek, kadın ve çocukların ölümüne yol açan aşırılık. Enerji kaynaklarımızdaki sorunlar ve değişen iklim. Dünyanın en ölümcül silahlarındaki artış ve trajik çatışmanın sürmesi. Bunlar genç yüzyılımızın en büyük sınavları. Ve önümüzdeki yıllarda bunlarla ilgili yapacağımız seçimler, geleceğimizin korkuyla mı yoksa özgürlükle mi; yoksullukla mı refahla mı; ihtilafla mı yoksa adil, güvenli ve kalıcı bir barışla mı şekilleneceğini belirleyecek.”

Said Nursi’nin Mesajı 2: ABD siyaseten İttihad-ı İslam’a taraftar olmalıdır.

“Rehber Risalesindeki Leyle-i Kadir meselesi, şimdi hem Amerika, hem Avrupa'da eseri görülüyor. Onun için, şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla, ihtiyat kuvveti olan üç yüz elli milyon uhuvvet-i İslâmiye ile ittihad-ı İslâm dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hıristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâma taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için, hem Amerika, hem Avrupa devletleri Kur'ân'a ve ittihad-ı İslâma taraftar olmaya mecburdurlar.” (Emirdağ Lahikası –II s. 297)

“Şimdi milletin arzusuyla şeâir-i İslâmiyenin serbestiyetine vesile olan Demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çâre-i yegânesi, ittihad-ı İslâm cereyanını kendine nokta-i istinad yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mâni olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki muhtaçtırlar.”(Emirdağ Lahikası -II 271)

Obama’nın Cevabı 2: ABD İslam ile savaşmıyor

”Söyleyebileceğim kadar açık söyleyeyim: ABD, İslam ile savaşmıyor. Aslında, İslam dünyasıyla ortaklığımız, tüm inançlardan olan insanların reddettiği uç ideolojiyi geri püskürtmek konusunda hayati bir önem taşıyor. “

”Ama şunu da açıkça söyleyeyim, Amerika’nın İslam dünyasıyla olan ilişkisi, El Kaide’ye karşı olan muhalefete dayanamaz, dayanmayacak. Hiç ilgisi yok. Biz, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı üstüne kurulu geniş bir ortaklık arayışındayız. Dikkatlice dinleyecek, yanlış anlaşmaları ortadan kaldıracak ve ortak zemin arayacağız. Hemfikir olmadığımız zamanlarda bile saygılı olacağız. Dünyayı –benim ülkemi dahil- daha iyiye götürmek konusunda yüzyıllarca çok şey yapmış olan İslam inancına olan minnetimizi göstereceğiz. Amerika, Amerikalı Müslümanlarla zenginleşti. Birçok Amerikalının ailesinde Müslümanlar var, veyahut Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşamışlar –biliyorum, çünkü ben de onlardan biriyim. “

”Her şeyden önce, daha iyi bir gelecek konusunda ısrarlı olduğumuzu hareketlerimizle göstereceğiz. Başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları eğitimi alabilmeleri için daha çok çocuğa yardımcı olmak istiyoruz. İnsanların savunmasız olduğu yerlerdeki sağlık hizmetini iyileştirmek istiyoruz. Tüm insanlara refah sağlayacak ticareti ve yatırımı genişletmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda, bu hedefleri hızlandıracak özel paketler sunacağım. Beslediğimiz ortak umutları ve ortak hayalleri gerçekleştirebilmek için, İslam dünyasından insanlarla birlikte, neler yapabileceğimize odaklanacağız. Ve insanlar geriye dönüp baktıklarında, Amerika’nın dostluk elini uzattığını söyleyecekler.”

“Türkiye’nin büyüklüğü bir şeylerin merkezinde olma becerisinden kaynaklanıyor. Burası Doğu ve Batı’nın ayrıştığı değil, birleştiği nokta. Kültürünüzün güzelliğinden kaynaklanıyor. Tarihinizin zenginliğinden. Demokrasinizin gücünden. Yarın için beslediğiniz umuttan.”

Said Nursi’nin Mesajı 3: Amerika İslamiyet’e hamiledir; günün birinde bir İslamî devlet doğuracaktır:

"Evet, şimdi olmasa da otuz kırk sene sonra fen ve hakikî mârifet ve medeniyetin mehasini o üç kuvveti tam techiz edip, cihazatını verip o dokuz mânileri mağlûp edip dağıtmak için taharrî-i hakikat meyelânını ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş. İnşaallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek."

"İşte Amerika ve Avrupa tarlaları böyle dâhi muhakkikleri (Mister Carlyle ve Bismarck gibi) mahsûlât vermesine istinaden, ben de bütün kanaatimle derim: Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hâmiledir. Günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak." (Emirdağ Lahikası-II 369

Obama’nın Cevabı 3: Dünyayı –benim ülkem dahil- daha iyiye götürmek konusunda yüzyıllarca çok şey yapmış olan İslam inancına olan minnetimizi göstereceğiz.
 

“Dünyayı –benim ülkemi dahil- daha iyiye götürmek konusunda yüzyıllarca çok şey yapmış olan İslam inancına olan minnetimizi göstereceğiz. Amerika, Amerikalı Müslümanlarla zenginleşti. Birçok Amerikalının ailesinde Müslümanlar var, veyahut Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşamışlar –biliyorum, çünkü ben de onlardan biriyim.”

Said Nursi’nin Mesajı 4: ABD ile siyaseten dost olmak için bu vatanda din lehine çalışanları korumak gerekir:

“Hem hiçbir tarihte bir İslâm, Hıristiyan olduğunu ve kanaatle başka bir dini İslâmiyete tercih etmiş olduğu işitilmediğinden, iktidar partisinde bulunan az bir kısım, dinin zararına siyaset namıyla üçüncü cereyana yardım etse de, madem o Demokrat Partisi, meslek itibarıyla öteki iki cereyan-ı azîmenin durmasında ve def etmesinde mecburî vazifeleri olmasından, bu vatana ve İslâmiyete büyük bir faydası dokunabilir.

Bu cihetten biz, Demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye Kur'ân menfaatine kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli, baştaki iki cereyana siyasetlerince muarız oldukları için, onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'î bir zararla pek küllî bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehl-i dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde lâübali kısmını dahi cidden îkaz edip "Aman, çabuk hakikat-i İslâmiyeye yapışınız!" ihtar ediyoruz ki, vatan ve millet ve onların hayatı ve saadeti, hakaik-i Kur'âniyeye dayanmak ve bütün âlem-i İslâmı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuvvet-i İslâmiye ile 400 milyon kardeşi bulmak ve Amerika gibi din lehinde ciddî çalışan muazzam bir devleti kendine hakikî dost yapmak, İmân ve İslâmiyetle olabilir. Biz bütün Nurcular ve Kur'ân hizmetkârları onlara hem haber veriyoruz, hem İslâmiyete hizmete muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi âlem-i İslâmda pek büyük faydası ve hizmeti bulunan Risale-i Nur'u müsaderelerden kurtarıp neşrine hizmet etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler. Ve selâmeti bulsunlar.  (Emirdağ Lahikası-II s. 424)

Obama’nın Cevabı 4: “Siyasi reformlar sizin için gerekli “

”Şunu açıkça söyleyeyim: ABD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik konusundaki girişimini güçlü şekilde desteklemektedir. Biz AB üyesi konumuyla değil ama Türkiye ve Avrupa’nın yakın dostları olarak konuşuyoruz. Türkiye, bugüne kadar kararlı bir müttefik ve transatlantik ve Avrupa kuruluşlarının sorumluluk sahibi bir ortağı oldu. Ve Türkiye Avrupa’ya, Boğaziçi’ndeki köprülerden daha fazlasıyla bağlı. Yüzyıllar süren ortak tarih, kültür ve ticaret sizi bir araya getiriyor. Avrupa, etnik, geleneksel ve inanç çeşitliliğiyle azalmaz, tam tersine büyür. Ve Türkiye’nin üyeliği, Avrupa’nın temelini bir kez daha genişletir ve güçlendirir. Bu konuda Türkiye’nin kendi sorumlulukları var. Üyelik konusunda önemli bir ilerleme kaydettiniz. Ama şunu da biliyorum, Türkiye zor siyasi reformları sadece Avrupa için iyi olduğundan değil, Türkiye için doğru olduğundan gerçekleştirmeye çalıştı. Son birkaç yılda, devlet güvenlik mahkemelerini kaldırıp, kendini savunma hakkını genişlettiniz. Ceza yasasında reform yapıp, basın özgürlüğü ve toplanma ve gösteri hakkını düzenleyen yasaları güçlendirdiniz. Kürtçe eğitim ve yayın konusundaki yasakları kaldırdınız ve dünya, yeni bir Kürtçe devlet televizyonu kanalıyla verdiğiniz önemli mesajı saygı duyarak izledi.”

Bu başarılar, yürütülmesi gereken yeni yasalar çıkarttı ve de sürdürülmesi gereken bir ivme. Çünkü demokrasiler durağan değillerdir; ileriye doğru devinmelidirler. Din ve ifade hakkı, devleti güçlendirmeye yarayan güçlü ve canlı bir sivil toplum oluşturur. İşte bu yüzden de Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden açmak gibi adımlar hem içeriye hem de dışarıya çok önemli bir mesaj verir. Hukukun üstünlüğüne sürekli bir bağlılık, ‘herkes için adalet’ten gelen güvenliğin sağlanmasındaki yegâne yoldur. Güçlü azınlık hakları, tüm vatandaşların eksiksiz katkısından fayda görür. Bunu, kısa süre öncesine kadar benim gibi görünen insanlara oy hakkı vermeyen bir ülkenin Başkanı olarak söylüyorum. Ama tam da bu değişme kapasitesidir ülkeleri zenginleştiren. Karşılaştığımız her zorluk, demokratik temelimize özen gösterirsek eğer, daha kolay aşılır. Bu iş hiçbir zaman son bulmaz. İşte bu yüzden, ABD’de, geçtiğimiz günlerde, Guantanamo Bay hapishanesinin kapatılması emrini verdik, ve –istisna veya kaçamak olmadan - yapılan tüm işkenceleri yasakladık.

Said Nursi’nin Mesaj 5: “Şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir.”

Bununla birlikte Bediüzzaman’ın dostluk elinin uzatılması için bir de şartı vardır:
“Şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhâfaza ederek, musâlaha elini uzatmaktır.” “Onlar sizi mağlup ettiği silah ile yani akıl ile fikr-i milliyetle, meyl-i terakkî ile temâyül-ü adâlet ile mağlup edebilirsiniz. Bence şimdi kılıç vuran, o kılıncın aksi döner, yetimlerine dokunur. Şimdi galebe kılıç ile değildir. Kılıç olmalı, lâkin aklın elinde. Hem de dostluğun sebebi vardır. Zîrâ komşudurlar. Komşuluk, dostluğun komşusudur.” (Münazarat, 67)

Obama’nın Cevabı 5: Ermenilerle yüzleşin

”Geleceğe doğru ilerlerken, tüm demokrasilerin karşısına çıkan bir başka konu da geçmişimizle nasıl yüzleştiğimizdir. ABD’nin halen çözmeye çalıştığı bazı karanlık dönemleri var. Washington anıtının tam karşısında, Abraham Lincoln’ın, yani Washington’ın yönettiği Amerikan Devrimi’nden sonra bile köleleştirilen insanları serbest bırakan adamın anıtı yer alıyor. Ülkemiz hala geçmişte Yerli Amerikalılara davranış tarzımızın günümüz üzerindeki etkileriyle boğuşuyor.  İnsan gayreti doğası gereği kusurludur. Tarih çözümlenmediğinde, ağır bir yüke dönüşebilir. Her ülke geçmişi üzerinde kafa yormalı. Ve geçmişle hesaplaşmak daha iyi bir gelecek kurmamıza yardımcı olur. Mecliste 1915’teki trajik olaylar konusunda güçlü görüşlere sahip olunduğunu biliyorum. Bu konudaki görüşlerim üzerine çok yorum yapılmış olmasına rağmen, bu aslında Türkler ve Ermenilerin geçmişlerine nasıl baktıklarıyla ilgili. Türkler ve Ermenilerin ilerlemelerinin en iyi yolu da geçmişe dürüst, açık ve yapıcı şekilde baktıkları bir süreçten geçer. “

”Türkiye ve Ermenistan liderleri tarafından atılan tarihi ve cesur adımlara şahit olduk. Bu etkileşimler yeni bir günü müjdeliyorlar. Sınırın açılması, her iki ulusun da faydasına olan barışçıl ve müreffeh bir birarada yaşamı geri getirir. Bu yüzden de ABD, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini tüm gücüyle destekliyor. Türkiye’nin, tüm Güney Kafkas uluslarıyla normal ve barışçıl ilişkiler içinde olan bölgedeki tek ülke olması Türkiye’nin liderliği sayesinde. Bu barışı ilerletmek için de, gereğinden uzun zamandır süregelen Nagorno-Karabağ bölgesindeki çatışmanın çözümlenmesinde yardımcı olacak barışçıl bir rol oynayabilirsiniz.”

***

Özetle: “Nur fenalara nârdır.”

saidciftci@risalehaber.com

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.