Her ilâh kendi yarattığı ile giderdi ve onlardan bir kısmı diğerine üstün gelirdi

Her ilâh kendi yarattığı ile giderdi ve onlardan bir kısmı diğerine üstün gelirdi

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Mü’minûn Sûresi 91-92. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

91 . Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir; O’nunla berâber hiçbir ilâh da yoktur; eğer öyle olsaydı, her ilâh elbette kendi yarattığı ile (kendi bildiğine) giderdi ve mutlaka onlardan bir kısmı diğerine üstün gelirdi. (*) Allah, onların isnâd etmekte oldukları vasıflardan münezzehdir.

92 . Görünmeyeni ve görüneni hakkıyla bilendir; şirk koştukları şeylerden pek yücedir.

(*) [Eğer o ikisinde (yerde ve gökte) Allah’dan başka ilâhlar bulunsaydı, elbette o ikisi (ve onlarda görünen şu intizam) fesâda uğrardı (bozulup giderdi)] âyetinin hakîkat-i katıasıyla (kesin hakîkatiyle), müteaddid (birden fazla) eller müstebidâne (baskıcı bir şekilde) bir işe karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki pâdişah, hattâ bir nâhiyede iki müdür bulunsa, intizam bozulur ve idâre herc ü merc (alt-üst) olur. Hâlbuki sinek kanadından, tâ semâvât kandillerine kadar ve hüceyrât-ı bedeniyeden (bedendeki hücrelerden) tâ seyyârâtın (gök cisimlerinin) burçlarına kadar öyle bir intizam var ki, zerre kadar şirkin (Allah’a ortak koşulan şeylerin) müdâhalesi olamaz.”(Şuâ‘lar, 7. Şuâ‘, 140)