Gerek vücutta, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır

Gerek vücutta, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Gerek vücutta, gerek rızıkta ifrat derecesinde mebzuliyet vardır. Bu ise, hikmetten uzak, abesiyete yakın görünür. Evet, eğer yaratılan şey bir gaye için yaratılıyorsa hakkın var; amma gayeler pek çoktur.

Binaenaleyh, bir gayeye nazaran abesiyet hissedilse bile, gayelerin mecmuuna nazaran ayn-ı hikmet ve ayn-ı adalettir.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye