En büyük zulümlerden biri de cemaatin hasenatını bir şahsa isnad etmek

En büyük zulümlerden biri de cemaatin hasenatını bir şahsa isnad etmek

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

İnsanların en büyük zulümlerinden biri de şudur ki: Büyük bir cemaatin mesaisine terettüp eden—hasenatı intaç eden—semeratı bir şahsa isnad ve ona mal ederler. 

Bu zulümde bir şirk-i hafî vardır. Çünkü, bir cemaatin cüz-ü ihtiyârîsiyle kesb ettikleri mahsulâtı bir şahsa atfetmek, o şahsın, icad derecesinde harikulâde bir kudrete mâlik olduğuna delâlet eder. 

Hattâ eski Yunanîlerin ve Vesenîlerin ilâheleri, böyle zâlimâne tasavvurat-ı şeytaniyenin mahsulüdür.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye