Dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme, vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak

Dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme, vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Onuncu Hüccet-i İmâniye

(Yirminci Mektup)

ALTINCI KELİME

يُحْيِى Yani, hayatı veren O'dur. Ve hayatı rızıkla idame eden de O'dur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine O'dur. Ve hayatın âli gayeleri O'na aittir ve mühim neticeleri O'na bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi O'nundur. İşte şu kelime, şöyle fâni ve âciz beşere nidâ eder, müjde verir ve der:

Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki, o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyûma aittir. Masarıf ve levazımatını O tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve O'na aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. 

O hayat sefinesi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne kadar güzel faideler verdiğini ve o sefine sahibi Zâtın ne kadar Kerîm ve Rahîm olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki, vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netâic, bir cihetle senin defter-i a’mâline geçer, sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî ihyâ eder.

Bediüzzaman Said Nursi
Asa-yı Musa