Delâilin (delillerin) zuhuru nisbetinde iman ziyadeleşir, teceddüt eder

Delâilin (delillerin) zuhuru nisbetinde iman ziyadeleşir, teceddüt eder

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Sual - اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 1 hal iktizasına göre îcaz ise de, aynı mânâyı ifade eden اَلْمُؤْمِنُونَ kelimesine nazaran itnabdır (uzundur). Evet, اَلْ harfi, اَلَّذِينَ 2 ile مُؤْمِنُونَ 3 kelimesi يُؤْمِنُونَ 4 fiiliyle tebdil edilmiştir. Bu itnabın, îcâza tercih sebebi nedir?

Cevap - اَلَّذِينَ esmâ-i müphemeden olduğundan, onu tayin ve temyiz eden yalnız sılasıdır. Demek bütün kıymet, sılasına aittir; başka sıfatlarında hiç kıymet yoktur. Bu ise, burada sılası olan imana büyük bir azamet vermekle insanları iman etmeye teşvik eder.

Amma مُؤْمِنُونَ kelimesine bedel fiil sigasıyla يُؤْمِنُونَ 'nin tercihi, iman fiilini hayal nazarına gösterip keyfiyetin tasvir edilmesine, dahilî ve haricî delillerin tecellîsiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir.

Evet, delâilin zuhuru nisbetinde iman ziyadeleşir, teceddüt eder. بِالْغَيْبِ 5 yani, nifaksız, ihlâs-ı kalble iman ediyorlar. Veya iman edilen şeyler gayb olmakla beraber iman ediyorlar. Veyahut gaibe veya âlem-i gayba iman ediyorlar.

İman, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.

Dipnot-1: "Onlar ki gayba inanırlar." Bakara Sûresi, 2:3.
Dipnot-2: Onlar ki (bk. Nahv/İsm-i Mevsûl).
Dipnot-3: Mü'minler, Allah'a inananlar.
Dipnot-4: İnanırlar.
Dipnot-5: Gayba; Bilinmez hâller ve görünmez şeylere.

Bediüzzaman Said Nursi
İşârâtü'l-İ'câz