Bütün zerrat Lâ ilâhe illâllah diye zikrediyorlar

Bütün zerrat Lâ ilâhe illâllah diye zikrediyorlar

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Sual: Nazm ve nizam-ı tâmme neyle sabittir?

Elcevap: Nev-i beşerin havâs ve cevâsisi hükmünde olan fünun-u ekvan, istikrâ-i tâmme ile o nizamı keşfetmişlerdir. Çünkü, herbir nev'e dair bir fen ya teşekkül etmiş veya etmeye kabildir.

Herbir fen, külliyet-i kaide hesabıyla, kendi nev'indeki nazm ve intizamı gösteriyor. Zira, herbir fen kavaid-i külliye desâtirinden ibarettir. Demek, şahsın nazarı, nizamı ihata etmezse, cevâsis-i fünun vasıtasıyla görür ki, insan-ı ekber, insan-ı asgar gibi muntazamdır.

Herbir şey, hikmet üzere vaz edilmiştir. Faidesiz, abes yoktur. Şu (1) burhanımız değil yalnız erkânı ve âzâsı, belki bütün hüceyratı, belki bütün zerratı birer lisan-ı zâkir-i tevhid olarak büyük burhanın sadâ-yı bülendine iştirak ederek Lâ ilâhe illâllah diye zikrediyorlar.

Dipnot-1: Delâletçe siması bir Hu lafzına benzer ki, o Hû'nun herbir cüz'ü küçük Hû'lardan, herbir küçük Hû'da küçücük Hû'lardan teşekkül etmiştir.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye