Bediüzzaman'dan sekiz tabur askeri itaâta getiren ders

Bediüzzaman'dan sekiz tabur askeri itaâta getiren ders

Cemal ve kemâliniz, intizam ve inzibattır

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

MAKALE - 17

Şu gelecek makaleler Otuzbir Mart hâdisesinde isyan eden sekiz tabur askeri itaâta getiren ve musibeti yüzden bire indiren iki derstir. -Müellif-

Volkan No:107 4 Nisan 1325 17 Nisan 1909
Serbestî Sayı: 111
Mizân Sayı: 128 2 Nisan 1325 15 Nisan 1909

KAHRAMAN ASKERLERİMİZE

Ey şanlı asakir-i muvahhidîn! Ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes İslâmiyet'i iki defa büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar!..

Cemal ve kemâliniz, intizam ve inzibattır. Bunu da hakkıyla en müşevveş zamanda gösterdiniz. Ve hayatınız, kuvvetiniz itaâttır.

Bu meziyet-i mukaddeseyi en ufak âmirinize karşı bile irae eylediniz. Otuz milyon Osmanlı, üçyüz milyon İslâm'ın namusu artık sizin itaâtınıza bağlıdır. Sancak şecaatınızdadır. ve tevhid-i İlahî sizin yed-i Sizin o mübarek elinizin kuvveti de itaâttır. Sizin zabitleriniz, müşfik pederlerinizdir. Kur'ân, hadîs ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki: Haklı âmire itaât farzdır.

Malûmunuzdur ki, otuzüç milyon nüfus yüz sene zarfında böyle iki inkılabı yapamadı. Sizin o itaâttan neş'et eden hakikî kuvvetiniz, umum millet-i İslâmiyeyi medyun-u şükran etti. Bu şerefi hakkıyla teyid etmek, zabitlerinize itaâtladır. İslâmiyet'in namusu da o itaâttadır. Biliyorum ki, müşfik pederleriniz olan zabitlerinizi mes'ul etmemek için işe karıştırmadınız. Şimdi ise zabitlerinizin âğuş-u şefkatlerine atılınız. Şeriat-ı garra böyle emrediyor. Zîrâ zabitler ulü-l emirdirler. Vatan, millet menfaatinde, hususan nizam-ı askerîde ulü-l emre itaât farzdır. Şeriat-ı Muhammedînin (Aleyhissalâtü Vesselâm) muhafazası da itaât iledir.

(Volkan ve Mizân Gazetesinde şu altdaki izahat da mevcuddur: "Kanun-u Esasiyi, Şeriata istinad ile umumumuz kabul ettik. İtaatte bulunan bin kişi, itaâtsız ve intizamsız yüzbin kişiye galebe eder. Bu iki inkılâb bunu isbat etti. Zira, umum millet yapamadı, siz yaptınız!.. Eğer itaâtınızda düşmanlar biraz zaaf görse; büyük cesaret alır, hududları tecavüz eder. Eğer siz âmirlerinize itaâte daha ziyade kuvvet vermezseniz, Şeriata karşı mes'ul olursunuz. Resul-i Ekrem (A.S.M.) Asr-ı Saadette olduğu gibi, şimdi de Harem-i Şerif'den elini kaldırmış gibi, size itaâti emrediyor. Zira, Şeriatın bekâsı ve teâlisi askerin itaâtiyledir." Bediüzzaman Said-i Kürdî")