Bediüzzaman: İttihad-ı Muhammedî umumun hakkıdır tahsisi kabul etmez

Bediüzzaman: İttihad-ı Muhammedî umumun hakkıdır tahsisi kabul etmez

Bu isim şakayı kabul etmez

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

SADÂ-YI VİCDAN

İttihad-ı Muhammedî (A.M.) istilâ etti.. Ve umumun hakkıdır. Tahsisi kabul etmez. (Volkan'da "etmez" kelimesinden sonra "mahsus bir anı elde edemez" cümlesi de vardır.)

Bu isim şakayı kabul etmez. O cevher-i azîmin cüz'î bir tecellîsiyle seyyale-i berkiyye gibi bütün İslâmı ihtizaza ve âlemi zelzeleye getirdi. Tabiât-ı isti'dâd-ı âlem, şimdi tamamen tecellîsine tahammül edemez. Tedrîc lâzımdır. Şimdi bu cevher-i âlîyi mukaddes bir yerde hıfz etmeliyiz. Bunun bir mukaddemesi olarak mahsus fırkalar "Hâdim-i Şeriat" ünvanını taşıyabilirler.

İttihad-ı İslâm Cemiyeti âzasından (Volkan'da "İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti" ifadesiyledir)
Bediüzzaman Saîd-i Nursî