Bediüzzaman: İttihad-ı Muhammedî, sair cem'iyyâtın pederi ve mürşididir

Bediüzzaman: İttihad-ı Muhammedî, sair cem'iyyâtın pederi ve mürşididir

Ey ümmet-i Muhammed! Bu ittihad-ı Muhammedî'nin sadası umum mü'minlere bir "Arş!" emridir.

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

MAKALE - 15

SUAL: Bu cemiyyet-i Muhammedî sair cemiyyetler gibi hiss-i tarafdarı ve rekabeti ve münakaşayı uyandıracak. Bâhusus askere sirayet ile neticesi iyi çıkmaz.?!

Elcevab:

İttihad-ı Muhammedî, sair cem'iyyâtın akran ve emsali değildir. Belki umumun pederi ve mürşididir; o yıldızlara, bu Şems ziya verecek ve her dairenin mâfevkinde... Ve sâir devaire muhittir. Zîrâ mânen livâ-ül hamd-i Muhammedî (A.M.) altına girmeyen mü'min yoktur. Lâsiyyema asakir-i muvahhidin, cemiyyetin hedef-i maksadı olan muhabbet ve uhuvvete ve i'lâ-yı kelimatullaha tamamiyle mazhardırlar. Asıl İttihad-ı Muhammedînin saff-ı evvelini umum asâkir-i muvahhidin teşkil eyler.

Biz bu İttihad-ı Muhammmedî ile isteriz ki; umum millet de asker gibi müttehid ve yekvücûd olsun. Ve o muhabbet ve uhuvveti kuvveden fiile çıkarsınlar. Ve müdâfi' ve muhafız-ı hukuk ve hallal-i müşkilat, efkâr-ı âmmeyi tevlid ve tehzib etsin. Zîra katre katre su müteferrik kalsa, kurur hebaya gider, ittihad ile bir havz-ı âb-ı hayat olur.

Ey ümmet-i Muhammed! Bu ittihad-ı Muhammedî'nin sadası umum mü'minlere bir "Arş!" emridir. Mübareze-i hayat meydanında, tarik-i terakkide parlak müstakbel tarafına asker gibi sizi sevk ediyor.