Bediüzzaman: İhtar ediyorum ki; İttihad-ı Muhammedî dediğimiz cemiyyet

Bediüzzaman: İhtar ediyorum ki; İttihad-ı Muhammedî dediğimiz cemiyyet

Eğer Cemiyyet-i Muhammediye siyasete karışırsa hükümetin ruhu olan itaât muhtel olur?

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

MAKALE - 15

SUAL: Eğer Cemiyyet-i Muhammediye siyasete karışırsa hükümetin ruhu olan itaât muhtel olur?

Elcevab:

Evvela: Cemiyyetin hedef-i maksadı siyaset değil. Zira Ekser-i Mebusan, ulema Muttaki olduklarından ettik, siyaset ciheti onlara muhavveldir.

Saniyen:

Hükûmet hükûmet-i İslâmiye olduğu, İttihad-ı Muhammedî'nin kanunnamesi olan evâmir ve nevâhi-i şeriyeyi takibildiği zarurîdir. Şayet edildilerse îkaz içindir. Lâkin tağallüb ve kuvvet ile icbar değildir... İhtar ediyorum ki; İttihad-ı Muhammedî dediğimiz cemiyyet, bazı zevattan ibaret bir cemiyyet değildir ki; o efradın teferrukuyla veya su-i istimaliyle leke gelsin. 

Zîrâ, Şemsin küçük bir misalin ma'kes olan bir cam parçası kırılsa; veyahud göz yummakla nehar leyle tahvil edilse, bütün âyinelerde mütecellî olan zîya-yı şems mürtefi isteğe gibi; buradaki resmî cemiyyet teferruk etse ve hasbez-zaman tebeddüle uğrasa, yine şems-i hakikat-i ittihad-ı Muhammedînin tecellîyatına sekte getiremez. 

Zîrâ İttihad-ı Muhammedî hakikaten onun mü'mini muhittir. Lâkin bâzı zevât-ı ma'dude, nısf-ı küre-i arzda kullanılabilir o cesim fabrika-i İslâmiyetin çarklarını temizlik ve harekâtını tesri 'etmek için başkalarını davet ve istimdad ile hademe gibi ve hutebâdırlar.