Bediüzzaman: Hükûmet içinde hükûmetin zararı görüldü

Bediüzzaman: Hükûmet içinde hükûmetin zararı görüldü

Binaenaleyh bizdeki fırkaların şimdiki hal ile devamı gayet muzırdır

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

CEM'İYETLERE İHTAR-I MÜHİM

Şimdi cem'iyetimiz bir hükûmet-i meşruta-i meşruâdır. Hükûmet içinde hükûmetin zararı görüldü. Seviye-i irfan bir olmadığından fırkalarda husumet, taassub ve tarafdarlık intac eder. (Volkan'da "eder" kelimesinden sonra "hem de avam, cahil fırkaya dahil olduğu halde bir maddî kuvveti intac eder" cümlesi de vardır.)

Tabiî o kuvveti istimal ile siyasete karışacak ve umumî idarede (Mizân'da "beşeriyete hoş görünecek" cümlesi "idare" kelimesinden sonra mevcuttur.} herkesçe lezzetli olan tahakkümatı yapacak sahib-i ağraza müsaid bir zemin olur.

Binaenaleyh bizdeki fırkaların şimdiki hal ile devamı gayet muzırdır. Lâkin bir şirkette veya münevver-ül fikir ve bîtaraf mabeyninde tenkidat-ı siyasetten veya ehl-i ilim mabeyninde nasihat ve irşaddan nafi' olabilir. Şimdi hükûmet-i meşruamız asıl büyük cem'iyettir.