Bediüzzaman: Eğer Allah'ı buldunsa, bütün eşya senindir, gör

Bediüzzaman: Eğer Allah'ı buldunsa, bütün eşya senindir, gör

Bütün eşya enîs oldu, Bütün asvat zikirdir, gör

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin NURUN İLK KAPISI adlı eserinden bölümler.)

Bu sahife, ehl-i hidayetin sahife-i nuraniyesini tasvir eden levhadır.

Demâ gaflet zevâl buldu, .... Ve nur-u Hak ayan gördüm.

Vücut, burhan-ı Zât oldu, .... Hayat, mir'ât-ı Haktır, gör.

Akıl, miftah-ı kenz oldu, .... Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör.

Kemâlin lem'ası söndü, .... Fakat şems-i cemâl var, gör.

Zevâl ayn-ı visal oldu, .... Elem, ayn-ı lezzettir, gör.

Ömür nefs-i amel oldu, .... Ebed ayn-ı ömürdür, gör.

Zalâm zarf-ı ziya oldu, .... Bu mevtte, hak hayat var, gör.

Bütün eşya enîs oldu, .... Bütün asvat zikirdir, gör.

Bütün zerrat-ı mevcudat, .... Birer zâkir, müsebbih gör.

Fakrı kenz-i gınâ buldum, .... Aczde tam kuvvet var, gör.

Eğer Allah'ı buldunsa .... Bütün eşya senindir, gör.

Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen .... Onun mülkü senindir, gör.

Eğer hodbin ve kendi nefsine mâliksen .... Bilâ-addin belâdır, gör,

Bilâ-haddin azaptır, tad, .... Bilâ gayet ağırdır, gör.