Zehirleri vücuttan atan besinler

Zehirleri vücuttan atan besinler

Modern yaşamın getirdiği çevre kirliliği topraklarımızı, havamızı, besinlerimizi zehirli maddelerle zararlı hale getiriyor.

A+A-

Kurşun, kemiklerimizdeki kalsiyumla yer değiştirip kemiklerimizi eritiyor, alüminyum ise özellikle beyin ve sinir sisteminde çok önemli işlevi olan magnezyumun yerine geçip alzheimera yatkınlığa neden oluyor.

Do­ğal, ya­ni or­ga­nik ya­şam­dan uzak­laş­tık­ça be­de­ni­miz ze­hir­li mad­de­ler­le baş ede­mez ha­le ge­li­yor. İs­tan­bul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Sağ­lık­lı Ya­şam Mer­ke­zi Di­rek­tö­rü Dr. Öz­gür Şa­mil­gil, kad­mi­yu­mun, çin­ko­nun ye­ri­ne ge­çer­ken böb­rek­ler­de bi­rik­me­ye baş­la­yıp, si­nir lif­le­rin­de ile­ti bo­zuk­lu­ğu do­ğur­du­ğu­nu, ni­ke­lin de man­ge­ne­zin ye­ri­ni ala­rak kan­se­re yat­kın­lık yap­tı­ğı­nı açık­
la­dı.

Organların bitmeyen uğraşı
Şa­mil­gil, “As­lın­da ka­ra­ci­ğer ve böb­rek­le­ri­miz dur­mak­sı­zın bu mad­de­le­ri (ağır me­tal­le­ri) ze­hir­siz­leş­tir­mek­le uğ­ra­şı­yor, dış­kı, id­rar ve ter­le at­ma­ya ça­lı­şı­yor. Ze­hir­siz­leş­tir­me an­la­mı­na ge­len de­toks ile il­gi­li bi­lim­sel ola­rak is­pat edil­miş ke­sin bir yön­tem ol­ma­sa da ba­zı gı­da­la­rın bu an­lam­da fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği öne sü­rü­lü­yo­r” de­di. İş­te bun­lar­dan en sık öne­ri­len­le­ri :

Brokoli
Bro­ko­li, kar­na­ba­har, la­ha­na, kı­vır­cık sa­la­ta ai­le­si, yo­ğun sül­fo­ra­fan içe­ri­ği sa­ye­sin­de gen­le­ri­mi­zin yük­sek mik­tar­da an­ti­ok­si­dan ve ze­hir­siz­leş­ti­ri­ci mad­de­ler üret­me­si­ni sağ­lar, kan­se­re kar­şı önem­li de­re­ce­de ko­ru­yu­cu­dur.

Yaban mersini
Yük­sek mik­tar­da an­to­si­ya­nin içer­me­si ne­de­niy­le, hüc­re­le­ri ze­hir­li mad­de­ler­den ko­ru­ma ve arın­dır­ma­da çok fay­da­lı­dır.

Soğan-sarımsak
Sülfür içeriği nedeniyle karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur ve antiboitik benzeri etkisiyle mikroplara karşı direnç sağlar. Birçok faydalı mineral içerir, kansere karşı koruyucudur. Böbreklerin süzmesine yardımcı olur.

Elma
Be­sin kat­kı­la­rı­nın ve me­tal­le­rin vü­cut­tan uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı olan su­da eri­yen pek­tin isim­li bir tür lif içe­rir.

Maydanoz
Karaciğerin metabolizmasını hızlandırarak zehirli maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Böbreklerin çalışmasını arttırıcı etkisi vardır. A, C ve K vitaminlerinden çok zengindir.

Tarçın-zencefil
Tar­çın, de­mir, kal­si­yum ve man­ge­nez­den zen­gin­dir, yağ asit­le­ri­nin par­ça­lan­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır, şe­ker me­ta­bo­liz­ma­sı­nı dü­zen­le­ye­rek ka­ra­ci­ğe­rin iş yü­kü­nü azal­tır. Zen­ce­fil: Ba­ğır­sak ha­re­ke­ti­ni ar­tı­rır, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır, atık mad­de­le­rin atı­lı­mı­nı ko­lay­laş­tı­rır, iş­ta­hı fren­ler.

Kurt üzümü
Çin tıb­bın­da asır­lar­dır kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de de ye­tiş­ti­ril­mek­te­dir. Ta­dı ya­ban mer­si­ni ile ki­raz ara­sı olan tat­lı ve su­lu bir mey­ve­dir, mey­ve­si ve yap­rak­la­rı kul­la­nıl­mak­ta­dır. Por­ta­kal­dan çok da­ha faz­la C vi­ta­mi­ni içe­rir. Tü­mör­le­re kar­şı de­ney fa­re­le­rin­de fay­da­lı bu­lun­muş­tur, DNA­'yı ko­rur. Çin­ko, kal­si­yum, ger­man­yum, se­len­yum, fos­for gi­bi fay­da­lı bir­çok ele­men­ti içe­rir. Ha­vuç­tan da­ha iyi bir A vi­ta­mi­ni ön­cü­lü olan be­ta ka­ro­ten kay­na­ğı­dır. Ka­ra­ci­ğe­ri ko­rur. Gö­zü sa­rı nok­ta has­ta­lı­ğın­dan ko­rur.

Susam
Ka­ra­ci­ğe­ri ko­rur. Zen­gin lif içe­ri­ği sa­ye­sin­de ba­ğır­sak fonk­si­yon­la­rı­na yar­dım­cı ve ba­ğır­sak kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu­dur. Ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­rı en­gel­le­yi­ci ve iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­si var­dır.

Fesleğen
Fes­le­ğen, na­ne ve rey­han kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu, vü­cut­ta su tu­tul­ma­sı­nı en­gel­le­yi­ci özel­lik­le­ri olan be­sin­ler­dir. Ro­ma­tiz­ma, ko­lit gi­bi il­ti­ha­bi has­ta­lık­la­ra ve kan­se­re kar­şı ko­rur.

Pancar
Mag­nez­yum, de­mir, çin­ko ve kal­si­yum­dan zen­gin ol­ma­sı ne­de­niy­le vü­cut­tan ze­hir­le­rin atıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­rır. Kan­ser­le mü­ca­de­le­de çok et­ki­li olan be­ta­si­ya­nin açı­sın­dan ol­duk­ça zen­gin­dir.

Ananas
Haz­mı ko­lay­laş­tı­ran ve ba­ğır­sak te­miz­li­ği sağ­la­yan bro­me­la­in içe­ri­ği ne­de­niy­le vü­cut­tan za­rar­lı mad­de­le­ri uzak­laş­tı­rır.

Enginar
Ka­ra­ci­ğe­rin za­rar­lı mad­de­le­ri ze­hir­siz­leş­tir­me­si­ni sağ­la­yan si­li­ma­rin ve yağ­la­rın ko­lay par­ça­la­ma­sı­nı sağ­la­yan mad­de­ler­le ko­ru­yu­cu özel­lik gös­ter­mek­te­dir.

Rezene
Yo­ğun lif içe­ri­ği sa­ye­sin­de ba­ğır­sak­lar­dan za­rar­lı mad­de­le­rin atı­lı­mı­nı hız­lan­dı­rır, sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır.

Avo­ka­do
Hem su­da eri­yen hem de eri­me­yen lif­ler içer­di­ğin­den bar­sak te­mi­z­li­ği­ne yar­dım­cı olur, ro­ma­tiz­mal has­ta­lık­la­ra kar­şı ko­ru­yu­cu ve iyi­leş­ti­ri­ci et­ki­si var­dır.

Haber7

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.