Zâten biz ondan önce de Müslüman kimseler idik

Zâten biz ondan önce de Müslüman kimseler idik

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kasas Sûresi 52-55. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

52 . Bundan önce kendilerine kitab verdiğimiz o kimseler ki, onlar buna (Kur’ân’a da) îmân ederler. (*)

53 . Ve onlara (Kur’ân) okunduğu zaman: “(Biz) ona îmân ettik; şübhesiz ki o, Rabbimizden (gelen) haktır; zâten biz ondan önce de Müslüman kimseler idik” derler.

54 . İşte onlara, (her iki kitâba da îmân etmelerinden ve) sabretmelerinden dolayı mükâfâtları iki def‘a verilecektir; ve (onlar) kötülüğü iyilikle def‘ ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) sarf ederler.

55 . Boş söz işittikleri zaman ise, ondan yüz çevirirler ve: “Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir; size selâm olsun; (biz) câhilleri (arkadaş edinmek) istemeyiz” derler.

(*) Bu âyetin, Habeşistan’dan Câfer bin Ebî Tâlib (ra)’la birlikte Medîne’ye gelip Resûlüllah (ASM)’ın huzûrunda Müslüman olan kırk kişilik hey’et hakkında indirildiği rivâyet edilmiştir. (Beyzâvî, c. 2, 195)