Yıldızların bir kısmı şeytanları recmetmek için semâvî mancınıklardır

Yıldızların bir kısmı şeytanları recmetmek için semâvî mancınıklardır

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

YEDİNCİ BASAMAK

Yıldızların pek küçük efradı olduğu gibi, pek büyükleri de vardır. Semânın veçhini, yüzünü ziyalandıran herşey yıldızdır. Bu neviden bir kısmı, semâya ziynet olmuştur. Bir kısmı da şeytanları recmetmek için semâvî mancınıklardır.

Semâda yapılan bu recim, semâ gibi en vâsi dâirelerde bile vukua gelen mübareze hâdisesini insanlara göstermekle, insanların mûtîlerini âsiler ile mübarezeye teşvik ile alıştırmaktır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye