1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Trafik Sigortalarında Yeni Dönem
Trafik Sigortalarında Yeni Dönem

Trafik Sigortalarında Yeni Dönem

Tür­ki­ye Si­gor­ta Bir­li­ği­’nin (TSB) ye­ni yö­ne­tim ku­ru­lu, dün top­lan­tı dü­zen­le­ye­rek, sek­tö­rün gel­di­ği nok­ta­yı yo­rum­la­dı ve kı­sa va­de­li plan­la­rı­nı pay­laş­tı.

A+A-

Bil­gi ve­ren Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ra­ma­zan Dül­ger, tra­fik si­gor­ta­la­rı ko­nu­sun­da ye­ni bir dö­ne­me ha­zır­lan­dık­la­rı­nı açık­la­dı.

Bu kap­sam­da yıl so­nu­na ka­dar "Doğ­ru­dan Taz­min Sis­te­mi"ne ge­çi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Dül­ger, "Tra­fik si­gor­ta­sı kap­sa­mın­da, ka­za ha­lin­de her­kes ken­di si­gor­ta­lı ol­du­ğu şir­ke­te gi­de­cek. Bu­nun fi­yat­la­ma ve ka­li­te ko­nu­sun­da re­ka­bet sağ­la­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­z” de­di.

Ye­dek par­ça ser­ti­fi­ka­sı

Yıl so­nu­na ka­dar dev­re­ye gi­re­cek bir baş­ka ça­lış­ma ise ye­dek par­ça ve ser­vis ser­ti­fi­kas­yo­nu.

Bu sa­ye­de ye­dek par­ça kul­la­nı­mı ve ser­vis se­çi­min­de bir stan­dar­da ula­şa­rak ya­şa­nan tar­tış­ma­la­rın bi­ti­ril­me­si he­def­le­ni­yor.

TSB, bün­ye­sin­de bu amaç­la bir şir­ket ku­ra­rak ser­ti­fi­kas­yon hiz­me­ti al­ma­yı plan­lı­yor.

Tıkanma noktasına geliyoruz

TSB'de ‘ha­ya­t’ ala­nı­na baş­kan­lık eden Me­te Uğur­lu, bi­rey­sel emek­li­lik sis­te­mi­nin (BES) ma­li­yet so­ru­nu ne­de­niy­le za­rar et­ti­ği­ni söy­le­di.

2013 için şir­ket­le­rin 175 mil­yon li­ra za­rar açık­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Uğur­lu “Tı­kan­ma nok­ta­sı­na ge­li­yo­ru­z” uya­rı­sı yap­tı.

Uğur­lu, ma­li­yet azal­tı­cı ko­nu­lar­da si­gor­ta­cı­lık oto­ri­te­siy­le bir­lik­te ça­lış­tık­la­rı­nı da açık­la­dı.

Bugün

 

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.