Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Batman Valiliği sözleşmeli personel alım ilanı

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Batman Valiliği’nde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile ek ve değişikliklerine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanları esas alınarak dört (4) adet Büro Personeli ve bir (1) adet Programcı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

2) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya en az 31/12/2010 tarihine kadar erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

4) 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır.)

B- ÖZEL ŞARTLAR BÜRO PERSONELİ

1) Yurt içindeki üniversitelerin ön lisans veya lisans programlarının veya Yüksek Öğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak. (Lisans mezunu olmak tercih sebebi olup, öncelikli olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.)

2) Lisans mezunları için 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan, ön lisans mezunları için ise KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

3) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’ndan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak. (MEB’den onaylı bilgisayar programcısı sertifikası, MEB’den onaylı bilgisayar analist programcı sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “MEB’den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.)

PROGRAMCI

1) Yurt içindeki üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren ön lisans veya lisans programlarının veya Yüksek Öğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren ön lisans veya lisans programlarının birinden mezun olmak veya diğer ön lisans veya lisans programlarından mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmak. (Lisans mezunu olmak tercih sebebi olup, öncelikli olarak değerlendirmeye tabii tutulacaktır. 2) Lisans mezunları için 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan, ön lisans mezunları için ise KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 3) Kamu Personeli Dil Sınavı’ndan (KPDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksek okulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı sonucu 5 yıl süreyle geçerli olup, bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvuruda bulunacak adayların, Batman Valiliği resmi internet sitesi olan www.batman.gov.tr adresinde yer alan “İş Talep Formu”nu kendi el yazılarıyla okunaklı olarak, mürekkepli kalemle eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları ve son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş, adayı tanıtabilecek başı açık, sakalsız, düzgün, kravatlı fotoğraflarını yapıştırarak, imzalamaları ve aşağıda istenen belgelerle birlikte 01/04/2010 tarihinden 15/04/2010 tarihi mesai saati bitimine kadar, Batman Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Başvuru Bürosu’na (Batman Valiliği-Kat:2/BATMAN adresinde) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler, hem programcı hem de büro personeli kadrosuna başvuran adayların başvuruları her iki kadro açısından da kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Şahsen başvuru esnasında, kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1) İmzalı ve fotoğraflı iş talep formu

2) Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

3) Programcı kadrosuna başvuracak adayların mezun oldukları ön lisans veya lisans programının Bilgisayar Programcılığı alanında eğitim verdiğini gösterir belge

4) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesinin fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

5) Yerleşilmek istenilen kadronun özelliğine uygun Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

6) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

7) KPSS sınav sonuç belgesi fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

8) Programcı kadrosuna başvuracaklar için yabancı dil yeterliliğini gösterir belge fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)

9) 2 (İki) adet fotoğraf (son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş, adayı tanıtabilecek başı açık, sakalsız, düzgün, kravatlı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak (Lisans mezunları KPSSP3 puanına göre, ön lisans mezunları KPSSP93 puanına göre sıralanacaktır.), en yüksek puan alan adaylardan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip, sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Batman Valiliği’nce oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Adayların belgeleri üzerinde yapılan kontrollerde istenilen kadro ve pozisyon için şartları uygun olmayan ya da gerçeğe aykırı beyanda veya bildirimde bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak, sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve atamaya esas istenecek belgeler ile diğer hususlar Batman Valiliği ilan panosu ve web sitesi olan www.batman.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilmeye hak kazanan adayların adreslerine tebligat yapılacaktır. Ataması yapılacak adaylar, aşağıda “Ataması Yapılacaklardan İstenilecek Belgeler” başlığı altında sayılan belgeleri tamamlayarak Batman Valiliği Başvuru Bürosuna belgelerini teslim edeceklerdir. Belgeleri tam olarak teslim edenlerin, atamaya esas sözleşmeleri taraflarca imzalanacak, atanan personel Batman Valiliği’nce ihtiyaç duyulan birimde işe başlatılacaktır. Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip, yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

1) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını gösterir tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış yeni tarihli sağlık kurulu raporu

2) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli)

3) 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde ön cepheden çekilmiş, adayı tanıtabilecek başı açık, sakalsız, düzgün, kravatlı)

4) Mal Bildirim Formu (Batman Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden veya http://personel.icisleri.gov.tr adresindeki “örnek formlar ve dilekçeler” linkinden temin edilebilir.)

5) 2 (iki) adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Batman Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden veya http://personel.icisleri.gov.tr adresindeki “örnek formlar ve dilekçeler” linkinden temin edilip, daktilo veya bilgisayar ile doldurulup, resim yapıştırılarak diğer evraklar ile birlikte teslim edilecektir.)

6) Programcı kadrosu için mesleki tecrübeleri gösterir belgelerin aslı (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, bilişim personeli (programcı) olarak 657 sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SGK’ya tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

D- ÜCRETLER BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET

Büro personeli kadro ve pozisyonuna yerleşecek adaylarla aylık taban ücreti 1.159,00 TL ile aylık tavan ücreti 1.385,00 TL brüt ücret üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde, sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır. Sözleşmeli personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandırılacaktır. İdareler, belirtilen tavan ücretlerin altında sözleşme ücreti belirlemeye yetkilidir.

PROGRAMCIYA ÖDENECEK ÜCRET

Programcı kadro ve pozisyonu için aylık brüt ücret adayın mesleki tecrübesine ve İngilizce düzeyine (KPDS seviyesine) göre 1.452,00 TL taban ücret ile 1.851,00 TL tavan ücret arasında belirlenir. Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri feshedilmek ve yeni sözleşme yapılmak sureti ile saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir. Bilgisayar Mühendislerinin ücretlerine, mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve KPDS A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin % 20’si oranında ayrıca ilave yapılır. Kurum belirlenen sözleşme ücretinin altında ödeme yapmaya yetkilidir.

E-DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları konu alan “29 Mart 2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılacaktır. Adayların ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşıldığında, ilgili hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat geçerlidir.