SGK'lılara hafta sonu özel hastane yok!

SGK'lılara hafta sonu özel hastane yok!

"Bu, vatandaşa ta­til gün­le­rin­de has­ta ol­ma­yı­n demek." şeklinde tepki toplayan karara göre, SGK'lılar resmi tatillerde kamu hastanelerine mecbur!..

A+A-

SGK, Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği­’nin(TTB) ta­le­bi üze­ri­ne an­laş­ma­lı özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­nın di­ni ve mil­li bay­ram­la­rı kap­sa­yan res­mi ta­til­ler ile pa­zar gün­le­ri po­lik­li­nik hiz­me­ti ver­me­si­ni kal­dır­dı. Ye­ni uy­gu­la­ma 1 Ni­san 2014 ta­ri­hi iti­ba­riy­le baş­la­dı. Böy­le­ce res­mi ta­til gün­le­rin­de acil branş, he­mo­di­ya­liz ve on­ko­lo­jik te­da­vi­si dı­şın­da özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­na pro­viz­yon ve­ril­me­ye­cek.

ZORLANMA İDDİASI

Ge­liş­me­yi İz­mir Ta­bip Oda­sı ya­zı­lı bir açık­la­may­la du­yur­du. Şu­bat ayın­da TBB’­nin SGK yet­ki­li­le­riy­le gö­rüş­me yap­tı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da “SGK ta­ra­fın­dan res­mi ta­til­ler ve pa­zar gün­le­ri için pro­viz­yon ve­ril­me­si, mes­lek­taş­la­rı­mı­zın bu­gün­ler­de de ça­lış­ma­ya zor­lan­ma­sı­na ne­den ol­mak­tay­dı. 2011 yı­lın­dan bu ya­na de­vam eden uy­gu­la­ma, ça­lış­ma or­ta­mı­na iliş­kin bir­çok so­ru­nu da be­ra­be­rin­de ge­tir­mek­te­di­r” de­nil­di.

"BİR HAFTA TATİL VAR, ÖBÜR HAFTA GELİN"

An­cak ye­ni uy­gu­la­ma­ya özel has­ta­ne­ler ve has­ta hak­la­rı der­ne­ğin­den tep­ki gel­di.  SGK’­nın ka­ra­rı­na iti­raz baş­vu­ru­sun­da bu­lun­duk­la­rı­nı be­lir­ten Özel Has­ta­ne­ler Plat­for­mu Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Meh­met Al­tuğ, “Bu doğ­ru bir şey de­ğil. En baş­ta has­ta­la­rı mağ­dur ede­cek. Ne­ti­ce­de bu bir ih­ti­yaç­tı ve o ih­ti­yaç or­ta­dan kalk­mış de­ği­l” de­di. Has­ta­la­ra ‘Bir haf­ta ta­til var, on­dan son­ra ge­li­n’ di­ye­me­ye­cek­le­ri­ni ifa­de eden Al­tuğ, “A­cil­de sa­de­ce pra­tis­yen he­kim­ler bu­lu­nu­yor. Uz­man branş he­kim­le­ri­ni ne ya­pa­ca­ğız? İş ka­nu­nuy­la in­san­la­rın ne ka­dar ça­lı­şa­cak­la­rı be­lir­len­di. Şim­di ise bu iş ka­nu­nu­nun dı­şı­na çı­kıl­dı­” tep­ki­si­ni gös­ter­di.

BİZİMLE GÖRÜŞÜLMEDİ

Sek­tö­rün du­ru­mu­nun za­ten pe­ri­şan ol­du­ğu­nu ifa­de eden Al­tuğ, “Bu dü­zen­le­mey­le bir sü­rü ça­lı­şan iş­siz ka­la­cak. Sa­de­ce has­ta­la­rı de­ğil hem özel has­ta­ne­le­ri hem de ça­lı­şan­la­rı mağ­dur ede­cek bir uy­gu­la­ma. Sek­tör­le gö­rü­şü­lüp alın­mış bir ka­rar de­ğil. Eğer iti­ra­zı­mı­za ce­vap ve­ril­mez­se ge­rek­li hu­kuk yol­la­rı­na  baş­vu­ra­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.

GİZLİ ZAM İDDİASI

Uygulamanın gizli zam olduğunu söyleyen Orhan Demir şu örneği verdi.  “Kalp şikayeti ile özele giden hasta ortalama 80 lira muayene ücreti ödüyordu. Şimdi ise kalp doktoru bulundurma zorunluluğu olmadığı için hastadan ek bir ücret talep edilecek. Hasta yüzde 30 ila 40 fazlasını daha ödemek zorunda kalacak” dedi.

Vatandaş bayram günü hasta olmayacak mı?

Has­ta Hak­la­rı Ak­ti­vist­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Or­han De­mir dü­zen­le­me­ye kar­şı çı­ka­rak, bu­nun has­ta­la­ra “Ta­til gün­le­rin­de has­ta ol­ma­yı­n” de­mek an­la­mı­na gel­di­ği­ni be­lirt­ti. Ye­ni uy­gu­la­ma­nın has­ta hak­la­rı­na ay­kı­rı olduğunu kaydeden De­mir, “Sağ­lık hiz­me­ti­ne ulaş­ma hak­kı ile il­gi­li gün, yıl, sa­at kı­sıt­la­ma­sı koy­mak has­ta hak­la­rı ih­la­lidir”  de­di. “Va­tan­daş bay­ram gü­nü has­ta ol­ma­ya­cak mı” di­yen De­mir, “Va­tan­da­şın öze­le git­me­si­nin ne­de­ni mec­bu­ri­yet­tir. Ka­mu has­ta­ne­le­ri ka­li­te­siz ve ni­te­lik­siz sağ­lık hiz­me­ti ve­ri­yor. On­lar za­ten res­mi ta­til­ler­de uz­man he­kim ça­lış­tır­mı­yor. Ka­mu­da ni­te­lik­li sağ­lık hiz­me­ti ala­ma­yan va­tan­daş mec­bu­ri ola­rak öze­le yö­ne­li­yo­r“ tes­pi­tin­de bu­lun­du.

Bugün Gazetesi

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.