Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Ayet meali

Cenab-ı Hak (c.c), Kevser sûresi 1-3. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 3 âyettir.]

Bismillahirrahmanirrahim

1-(Habîbim, yâ Muhammed!) Şübhesiz ki biz sana Kevser’i (1) verdik.

2-Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

3-Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.


1- “Kevser kelimesi, kudsî, câmi‘, küllî, nûrânî bir kelime olduğundan ma‘nâ-yı lügavîsi (lügat ma‘nâsı) olan hayr-ı kesîrden (pek çok hayırdan) ve uhrevî havz-ı Kevserden (âhiretteki Kevser havuzundan) ve ma‘nevî bir havz-ı kevser olan Kur’ân’dan tut, tâ hayr-ı kesîr ıtlâkına mâsadak olan (onlara da hayr-ı kesir denilebilen) ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a i‘tâ edilen (verilen) bütün hedâyâ-yı Rahmâniye (Rahmânî hediyeler) ve fütûhât-ı Rabbânîye (Allah’ın ihsân ettiği fetihlere), tâ feth-i Mekke ve feth-i Beyt-i Makdîs (Kudüs’ün fethi) ve feth-i Şam ve feth-i İstanbul’a kadar ma‘nâları olduğu gibi, o ma‘nâlara da işâreti var.” (Mektûbât, Fihriste-i Mektûbât, 176)