O üç ayın mahsulü on beş senesinin mahsulü kadar netice verdi

O üç ayın mahsulü on beş senesinin mahsulü kadar netice verdi

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

RESAİLİ'N-NUR'A İŞARET EDEN İKİNCİ ÂYET

فَاسْتَقِمْ كَمَۤا اُمِرْتَ 1 âyet-i meşhuresidir ki, شَيَّبَتْنِىِ سُورَةُ هُودٍ 2 hadîsinin vürûduna sebep olmuş. اِسْتَقِمْ كَمَۤا اُمِرْتَ 'nin işareti Sekizinci Lem'a'da tafsilen beyan edildiği gibi, Sûre-i Hûd'da فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيدٌ 3 (ilâ âhirihi) âyetinin iki kuvvetli işaret veren sahifesinin mukàbilindeki gayet meşhur bir âyetidir.

Makam-ı cifrîsi bin üç yüz üç (1303) ederek, hem Sûre-i Şûrâ'nın ikinci sahifesinde 4 وَاسْتَقِمْ كَمَۤا اُمِرْتَ ise, bin üç yüz dokuz (1309) ederek o tarihte umum muhatapları içinde birisine, hususan Kur'ân hesabına iltifat edip istikametle emreder ki, birinci tarih ise, Resâili'n-Nur Müellifinin Risale-i Nur'u netice veren ulûmun tahsiline başladığı tarihtir. 

Ve ikinci âyetin tarihi ise, o müellifin harika bir surette, pek az bir zamanda ilimce tekemmül etmesi, tahsilden tedrise başladığı ve üç ayda ve bir kış içinde, on beş senede medresece okunan yüz kitaptan ziyade okuduğu ve o zamanın o muhitte en meşhur ulemasının yanında, o üç ayın mahsulü on beş senesinin mahsulü kadar netice verdiği çok mükerrer imtihanlarla HAŞİYE-1 ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevab-ı savab vermekle isbat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen Risale-i Nur'un istikametine bir işarettir.

Dipnot-1: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." Hûd Sûresi, 11:112.
Dipnot-2: "Hûd Sûresi beni ihtiyarlattı." Tirmizî, Tefsîr-i Sûret-i 56; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:343.
Dipnot-3: "O gün insanlardan şakîler ve saidler vardır." Hûd Sûresi, 11:105.
Dipnot-4: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." Şûrâ Sûresi, 42:15.
Haşiye-1: Bu beyanat-ı medhiye Said'e ait değildir. Belki Kur'ân'ın bir tilmizini, bir hâdimini "Said" (r.a.) lisanıyla ve hâliyle târif eder, tâ hizmetine itimad edilsin.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar