O harika Kur'ân'ından üç cüz'ü Diyanet'e göndermişti tab'ına çalışsınlar

O harika Kur'ân'ından üç cüz'ü Diyanet'e göndermişti tab'ına çalışsınlar

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Son iki parçayı ya eski harf veya makine harfiyle berâ-yı mâlumat, gayr-ı resmî, mahkeme reisine münasip gördüğünüz bir ciddî adamla verdiğiniz vakit, ayrı bir pusula da ona yazınız ki, Said size teşekkür eder, der: "Pencereleri açtılar. Fakat hiçbir kardeşim ve hizmetçilerime, yanıma gelmeye müddeiumumî müsaade vermiyor. 

Hem zâtınızdan çok rica eder ki, mahkemede bulunan mu'cizatlı ve antika Kur'ân'ını ona veriniz ki bu mübarek aylarda okusun. O harika Kur'ân'ından üç cüz'ü Diyanet Riyasetine nümune için göndermişti, tâ fotoğrafla tab'ına çalışsınlar. 

Hem onunla beraber Risale-i Nur'un mahkemedeki mecmualardan birisini sizden istiyor ki, bu tecrid-i mutlakta ve yalnızlıkta ve şiddetli sıkıntılarında mütalâasıyla bir medar-ı tesellisi ve bir arkadaşı olsun. Zaten o mecmualar üç dört mahkeme gördükleri ve ilişmedikleri gibi, hacıların şehadet ve müşahedeleriyle, o büyük mecmuaları hem Mekke-i Mükerremede, hem Medine-i Münevverede, hem Şam-ı Şerifte ve Halep'te, hem Mısır Câmiü'l-Ezher'indeki büyük âlimler çok takdir ve tahsin edip hiç tenkit ve itiraz etmemişler."

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar