Necmeddin Şimşek: Güvenlik ihraç eder hale geldik

Necmeddin Şimşek: Güvenlik ihraç eder hale geldik

Hiz­met Sek­tö­rü İş­ve­ren Sen­di­ka­sı Baş­ka­nı Nec­med­din Şim­şek, hiz­met sek­tö­rü­nün ku­rum­sal­la­şıp ulus­la­ra­ra­sı are­na­ya açı­la­bil­me­si için ya­sal dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı­nı istedi.

A+A-

500 mil­yon nü­fus

30 mil­yar li­ra bü­yük­lü­ğe ula­şan yak­la­şık 2 mil­yon ki­şi­nin is­tih­dam edil­di­ği hiz­met sek­tö­rün­de özel­lik­le te­miz­lik, gü­ven­lik gi­bi alan­lar­da know-how ih­raç ede­cek dü­ze­ye ge­lin­di­ği­ne dik­kat çe­ken Necmeddin Şim­şek, şun­la­rı söy­le­di: “Ken­di şir­ke­tim­den ör­nek ve­re­yim, Irak ve Lib­ya­’da iş­ler ya­pı­yo­ruz ve ül­ke­nin ör­nek gös­te­ri­len şir­ket­le­ri ara­sın­da­yız. Üye­le­ri­miz­den iki­si Pa­kis­ta­n’­da çöp top­la­ma işi­ni al­dı. Çev­re­miz­de 500 mil­yon nü­fus­luk hiz­met sek­tö­rün­de çok bü­yük po­tan­si­yel ta­şı­yan bir coğ­raf­ya var. Eğer sek­tö­rün so­run­la­rı­na çö­züm bu­lu­nur­sa Türk şir­ket­le­ri ara­sın­da ulus­la­ra­ra­sı çok sa­yı­da mar­ka çı­kar yo­ru­mu­nu yap­tı. Şim­şek ay­rı­ca, son dö­nem­de Tür­ki­ye­’de de gü­ven­li­ğe ay­rı­lan büt­çe­nin bi­rey­selde de arttığını be­lirt­ti.

İhalelerde kıdem sıkıntısı

Sen­di­ka Baş­ka­nı Şim­şek, sek­tör ola­rak en bü­yük sı­kın­tı­nın kı­dem taz­mi­na­tı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Şim­şek, bu ko­nu­da şun­la­rı an­lat­tı: “Ka­mu iha­le­yi ya­par­ken, ma­li­yet ka­lem­le­ri ara­sı­na kı­dem taz­mi­na­tı­nı kat­mı­yor oy­sa iş­çi bir yıl ça­lı­şın­ca kı­dem hak et­miş olu­yor. Her ne ka­dar ya­sa hak­sız fe­sih du­ru­mun­da taz­mi­na­tı ön­gö­rü­yor ol­sa da iş­çi­ler bu­nu ka­za­nıl­mış hak ola­rak ka­bul edi­yor. Biz de ödü­yo­ruz. Bu da ma­li­ye­ti ar­tı­rı­yor. İha­le ma­li­yet­le­ri içi­ne kı­dem taz­mi­na­tı da ek­len­me­li.”

Bugün

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.