Müslümanların Kur'ân'dan ders almaları hususu Risale-i Nur'da tecelli etmiştir

Müslümanların Kur'ân'dan ders almaları hususu Risale-i Nur'da tecelli etmiştir

Evet, bahsettiği, "Şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lâzım." dediği hakikat, Risale-i Nur'la zuhura gelmiş ve meydan-ı istifadeye arz edilmiş bulunuyor

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin SÜNUHAT eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

Hem yine hiss-i kable'l-vuku ile istikbâlden haber verdiği müjdelere dair Hutbe-i Şâmiye'nin haşiyesinde diyor: "Eski Said, hiss-i kable'l-vuku ile bin üç yüz yetmiş birde—başta Arap devletleri—âlem-i İslâmın ecnebî esaretinden ve istibdadından kurtulup İslâmî devletler teşkil edeceklerini, kırk beş sene evvel haber vermiş. İki harb-i umumî ve otuz kırk sene istibdadı-ı mutlakı düşünmemiş. Bin üç yüz yetmişte olan vaziyeti bin üç yüz yirmi yedide olacak gibi müjde vermiş, tehirinin sebebini nazara almamış."

Eskiden neşrettiği makâlatına dair şöyle söylemektedir:

"Bütün kuvvetimle derim ki:

Gazetelerde neşrettiğim umum makâlatımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mâzi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i Şeriatla dâvet olunsam; neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim.

Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidât-ı ukalâ mahkemesinden tarih celpnamesiyle celp olunsam, yine bu hakikatleri, tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim.

Demek, hakikat tahavvül etmez, hakikat haktır. اَلْحَقُّ يَعْلُوا وَلاَ يُعْلٰى عَلَيْهِ 1

Hem bu Sünûhat Risalesi'nde "Kur'ân'ın hâkimiyet-i mutlakası" bahsinde, cemaat-ı İslâmiyenin nazarını Kur'ân'a çevirmek, bu suretle muharrik-i vicdan olan kudsiyeti temin ile kalplere meleke-i hassasiyet gelerek, dinin emirlerine ve îmânın ihtaratına karşı lakayt ve sağır kalmamak gibi bazı hususlara dair izahlar var.

Zaman gösterdi ki; bu risalede Hazret-i Üstad'ın ehemmiyetle üzerinde durduğu ve Müslümanların doğrudan doğruya okudukları tefsir kitaplarından Kur'ân'a müteveccih olmaları, şiddetli bir rağbet ve alâkayla Kur'ân'ı dinlemeleri, Kur'ân'dan ders almaları gibi hususlar, Risale-i Nur'da tecelli etmiştir.

Zamanın hastalığını teşhis eden ve o hastalığa devayı gösteren zât, Cenâb-ı Hakkın ona ihsan ettiği Nur Külliyatıyla, bu pek ehemmiyetli hizmeti, âlem-şümûl bir vüs'atle ifâ etmiştir.

Evet, bahsettiği, "Şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lâzım." dediği hakikat, Risale-i Nur'la zuhura gelmiş ve meydan-ı istifadeye arz edilmiş bulunuyor. Şimdi başta Anadolu olarak âlem-i İslâm ve insaniyette Kur'ân'ın bu yeni dersi, Risale-i Nur; asrın ihtiyaçlarına cevap veren en müessir bir eser olarak benimsenmekte, yeni nesillerin istifadesine sunulmaktadır.

Nur Talebeleri

Dipnot-1: "Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez." Bu hakikatin Buharî, Cenâiz: 79'daki rivayeti şu şekildedir: اَلْاِسلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلٰى