Muhakkak siz öldükten sonra diriltilecek olan kimselersiniz!

Muhakkak siz öldükten sonra diriltilecek olan kimselersiniz!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hûd Sûresi 7-8. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

7 . Ve amelce hanginiz daha güzeldir diye sizi imtihân etmek için, gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur; arşı ise (daha önce) su üstünde idi. (*) (Ey Resûlüm!) Celâlim hakkı için, “Muhakkak siz öldükten sonra diriltilecek olan kimselersiniz!” desen, inkâr edenler mutlakā: “Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir!” der.

8 . Ve and olsun ki onlardan azâbı sayılı bir müddete kadar ertelesek, mutlakā: “Ona (o azâbın gelmesine) mâni‘ olan nedir?” derler. Dikkat edin! (O azab) onlara geleceği gün, kendilerinden geri çevrilecek değildir ve kendisiyle alay etmekte oldukları (azab), onları kuşatmış olacaktır.

(*) “Manzûme-i şemsiye (güneş sistemi) ile arz (dünya) dest-i kudretin (Allah’ın kudretinin) madde-i esîriyeden (maddenin en küçük parçası olan esir maddesinden) yoğurmuş olduğu bir hamur şeklinde imiş. Madde-i esîriye, mevcûdâta nazaran (varlıklara nisbetle) akıcı bir su gibi mevcûdâtın aralarına nüfûz eden (işleyen) bir maddedir. وَكاَنَ عَرْشُهُ عَلَي الْمَٓاءِ [Arşı ise (daha önce) su üstünde idi] âyeti şu madde-i esîriyeye işârettir ki, Cenâb-ıHakk’ın arşı (Arş-ı A’zamı) su hükmünde olan şu esir maddesi üzerinde imiş. Esir maddesi yaratıldıktan sonra, Sâni‘in (herşeyi san‘atla yaratan Allah’ın) ilk îcadlarının tecellîsine (görünmesine) merkez olmuştur.” (İşârâtü’l- İ‘câz, 238)