Karaelmas Ünv. Personel Alımı

Karaelmas Ünv. Personel Alımı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Ünvanı  Adedi  Aranılan Nitelikler
 Diğer Sağlık Personeli -Anestezi Teknisyeni  3  Sağlık Meslek Lisesi Anestezi programından mezun olmak1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,


2-2008 KPSS (B) grubu ortaöğretim sınavına girmiş olmak. (KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)


3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.


4-Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nden temin edilecek dilekçe örneği ve istenilen belgeler ile birlikte Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1- Özgeçmiş

2- Öğrenim Belgesi aslı ve sureti

3- Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi

4- Askerlik Durum Belgesi

5- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

6- 2008 (B) grubu puanını gösterir belge

KPSS (B) puan sıralamasından sonra Üniversitemize yerleştirilmeye hak kazananların isimleri başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.karaelmas.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Her kadro için ilan edilen sayının 1 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçları ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda yazılı belgeleri Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Belgeleri süresi içinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslime müteakip sözleşme yapılır.


Sözleşme için Gerekli Belgeler

1- 10 adet resim

2- İkametgah senedi

3- Sağlık Kurulu Raporu

4- SSK numarası (daha önce çalışmış adaylardan talep edilecektir)

5- Akbank Zonguldak Şubesi’nde açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi

Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2010

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE


657 Sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre Kurumunuzda 2010 yılı içinde sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere ilan edilen …………………….kadrosuna müracaat etmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.Tarih

İmza


Açık Adres :


Ev Tel:

Cep Tel:
 

Aktif Haber