İtfaiye Eri Alım İlanı

İtfaiye Eri Alım İlanı

Niğde Bozköy Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

T.C. NİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ BOZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesi ile bu yönetmeliğin 11.04.2007 tarihinde yayınlanan değişikliklere ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak koşulu ile aşağıda unvan, derece, sınıfı ve sayısı belirtilen İtfaiye Eri kadrosuna 657 Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.

1.20100517191525.jpg

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Sınavın yapıldığı tarih ile itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

4) Askerlikle ilişiği olmadığına dair veya tecilli olduğuna dair beyan,

5) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6) Siyasi ve Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8) Kamu Personeli Seçme Sınavına KPSS 2008 sınavına girmiş ve KPSSP3 den en az 60 puan ve üzeri almış olmak,

9) Daha Önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

10) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

11) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 3 aday sınava çağrılacak, sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri 27.05.2010 Perşembe günü saat 09.00’da Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya ÖSYM tarafından onaylanmış sureti,

2. Nüfus Cüzdanı aslı

3. Son 2 ay içinde çekilen 2 Adet vesikalık fotoğraf(1 adet iş talep formuna yapıştırılacaktır.),

4. Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

5. Görevini yapmaya engel olmadığına dair sağlık raporu,

6. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

7. Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge,

8. Boy ve kilo tespitine ilişkin resmi sağlık kurumlarından alınan rapor,

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 25/05/2010 Salı günü saat 09.00’da başlayıp aynı gün saat;16:00’ya kadar Bozköy Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. E-mail yada posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav, Bozköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 01.06.2010 Salı günü saat 14:00’de sözlü sınav(mülakat) olarak yapılacaktır. Dayanıklılık Sınavı yine aynı gün saat 16:00’da Belediyemizde yapılacaktır.

SINAV KONUSU

1.Türkiye Cumhuriyet Anayasası


2.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi


3.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu


4.Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat


5.Genel Kültür

DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sözlü sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır. Başarı notu sözlü sınavda alınan not İle KPSS puanının ortalamasıdır. Sınavı kazananlar Belediye ilan panosuna asılacaktır. En yüksek başarı puanı olan aday asil, başarı puanı 2. olan aday yedek ilan edilecektir. Asil aday göreve başlamaz ise yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların ataması yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Aktif Haber