İşte, bak gaipten acip bir kafile çıkıp geliyor

İşte, bak gaipten acip bir kafile çıkıp geliyor

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

On Birinci Hüccet-i İmâniye

YEDİNCİ BURHAN

Ey arkadaş, gel. Şimdi bu cüz’iyâtı bırakıp, saray şeklindeki bu acip âlemin eczalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz.

İşte, bak: Bu âlemde o derece intizamla küllî işler yapılıyor ve umumî inkılaplar oluyor ki, adeta bütün bu saraydaki mevcut taşlar, topraklar, ağaçlar, herbir şey, birer fâil-i muhtar gibi bütün bu âlemin nizâmât-ı külliyesini gözetip ona göre tevfik-i hareket ediyor. Birbirinden en uzak şeyler birbirinin imdadına koşuyor.

İşte, bak: Gaipten acip bir kafile (HAŞİYE) çıkıp geliyor. Merkepleri ağaçlara, nebatlara, dağlara benzerler. Başlarında birer tabla-i erzak taşıyorlar. İşte, bak, bu tarafta bekleyen muhtelif hayvanatın erzaklarını getiriyorlar.

Hem de bak, bu kubbede o azîm elektrik lâmbası, (HAŞİYE-1) onlara ışık verdiği gibi, bütün taamlarını öyle güzel pişiriyor! Yalnız, pişirilecek taamlar, bir dest-i gaybî tarafından birer ipe takılıp (HAŞİYE-2) ona karşı tutuluyor.

Bu tarafa da bak: Bu biçare, zayıf, nahif, kuvvetsiz hayvancıklar nasıl onların başı önünde, lâtif gıda ile dolu iki tulumbacık (HAŞİYE-3) takılmış. İki çeşme gibi, yalnız o kuvvetsiz mahlûk, onu ağzına yapıştırması kâfidir.

Elhasıl: Bütün bu âlemin bütün eşyası, birbirine bakar gibi, birbirine yardım eder. Birbirini görür gibi, birbirine el ele verir. Birbirinin işini tekmil için, birbirine omuz omuza veriyor, bel bele verip beraber çalışıyorlar. Herşeyi buna kıyas et; tâdât ile bitmez.

İşte, bütün bu haller, iki kere iki dört eder derecesinde kat’î gösterir ki, şu saray-ı acibin ustasına, yani şu garip âlemin sahibine herşey musahhardır. Herşey O'nun hesabına çalışır. Herşey O'na bir emirber nefer hükmündedir. Herşey O'nun kuvvetiyle döner. Herşey O'nun emriyle hareket eder. Herşey O'nun hikmetiyle tanzim olunur. Herşey O'nun keremiyle muavenet eder. Herşey O'nun merhametiyle başkasının imdadına koşar, yani koşturulur. Ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir söz söyle!

HAŞİYE : Umum hayvanatın erzakını taşıyan nebatat ve eşcar kafileleridir.
HAŞİYE-1 : O azîm elektrik lâmbası, güneşe işarettir. 
HAŞİYE-2 : İp ve ipe takılan taam ise, ağacın ince dalları ve leziz meyveleridir. 
HAŞİYE-3 : İki tulumbacık ise, validelerin memelerine işarettir. 

Bediüzzaman Said Nursi
Asa-yı Musa