İletişimde Risale-i Nur dili kullanılabilir

İletişimde Risale-i Nur dili kullanılabilir

Yazar İslam Yaşar, Risale-i Nur ve Medya sorularını cevapladı...

Risale Haber-Haber Merkezi


Yazar İslam Yaşar, Risale-i Nur ve Medya sorularını cevapladı...

 

Risale-i Nur’un medya (televizyon, radyo, yazılı basın, internet) kanalları aracılığı ile duyurulması, anlatılması, konuşulması ve tartışılması için uygun kişi ve uygun dil, yakışır üslûb konusundaki düşünceleriniz…

 

Risale-i Nur’un intişarı için uygun kişi, Nurları ve Bediüzzaman’ın hayatını iyi bilen, cemiyetteki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, medeni cesarete sahip, düzgün giyimli, makul tavırlı ve görüntülü kişilerdir. Uygun dil, yaşayan İstanbul Türkçesi, üslûp da kavli leyyin tarzında olmalıdır.

 

TV, Radyo, gazete, kitap ve dergi yayıncılığı dışında alternatif yayın araçları konusunda neler söylenebilir?

 

Televizyon ve internet. Bunları yeterince kullandığımız söylenemez.

 

Risale-i Nurun iletişim dili konusundaki düşünceleriniz?

 

Risâle-i Nurun kendine has bir dili var. Bu dil, iletişim dili olarak da kullanılabilir.

 

Mevcut medya organları –özellikle televizyon kanalları- üzerinden Risale-i Nur’un tanıtımı nasıl yapılabilir?

 

Aktüel meselelere tesirli çözümler üreten bahisler ihtisas sahibi kişilerle müzakere edilebilir, belgesel, resimli, yazılı tanıtım filmleri ve drama çalışmaları yapılabilir.

 

Televizyon programcılığında karizmatik ve medyatik isimlerin daha etkili olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut potansiyelimiz ile tanıtım ne düzeyde yapılabilir?

 

Mevcut potansiyelimizle yeterli tanıtımın yapılabileceğini zannetmiyorum. Bu hususta karizmadan ziyade kabiliyetli gençler, o sahalarda yetiştirilerek istihdam edilebilir.

 

Bilim adamı, gazeteci, sanatçı, yazar gibi mesleklerinde tanınmış isimlerimiz ile televizyon yayımcılığı konusunda harekete geçmemizin zamanı gelmiş midir?

 

Gelmiştir, hatta geçmektedir.

 

Nur hareketinin kendi medyası olacaksa bunun alt yapısı nasıl oluşturulabilir?

 

Bu hususta sahanın uzmanlarından ve cemaatlerin mensuplarından meydana gelen bir şahs-ı manevi teşekkül ettirilmeli, onlar zamana ve şartlara göre, cemaatlerle istişare ederek karar vermelidirler.

 

Risale-i Nur’u ne tür programlar ve formatlar aracılığı ile ekrana taşımalıyız?

Resimlerden ve yazılardan müteşekkil tefekkürî programlar, belgeseller, bazı bahisler üzerinde ehil insanlarla yapılacak müzakereler, paneller, açık oturumlar ve benzeri çalışmalar olabilir.

 

Toplum neyi niçin seyrediyor? Bizi niçin ve nasıl seyretmeli?

 

Cemiyette şuurlu bir seyirci kesiminin olduğunu zannetmiyorum. Biz hayatî meseleleri makul şartlarda, cazip bir şekilde işler ve istikrarlı programlar üretirsek, şuurlu seyirciler yetiştirilebilir.

 

Risale-i Nur camiasına yakın/uzak TV kanalları ile ilişki kurma ve irtibata geçme konusunda ne gibi çalışmalar yapılabilir?

 

Sahanın uzmanı ehil Nur Talebelerinden müteşekkil, üçer beşer kişilik bilgilendirme ve tebliğ heyetleri kurarak bütün kanallar, medya unsurları ve içtimaî kuruluşlar ziyaret edilebilir.

 

Medyanın gündemine Risale-i Nur’u taşımak için yapılması gereken uygun sosyal ve kültürel faaliyetler nelerdir?

 

Medya kuruluşları ile müştereken Risâle-i Nur’un muhtevasını ve Bediüzzaman’ın hayatını konu alan kültür-sanat faaliyetleri, fikir çalışmaları, yarışmalar ve benzeri çalışmalar yapılabilir.

 

Risale-i Nur yayıncılığı yapanlar için yayın standartları ortaya koymak istense, önerileriniz ne olacaktır?

 

İslâm’a uyan ve Risâle-i Nurda ifadesini bulan müsbet hareket anlayışı, batılı tasvir etmeme, iyiyi, güzeli, doğruyu örnek gösterme hassasiyeti esas alınabilir.

 

Sizce Risale-i Nurları tanıtmada en etkili araçlar nelerdir? İlk üç tanesini belirtir misiniz?

 

Kitap, gazete dergi, radyo.

 

Yerel, bölgesel, ülke çapında ve uluslararası platformlarda Risale-i Nur yayınlarına bakıldığında, Cemaatlerin durumu nasıl gözükmektedir?

 

Cemaatlerin içtimaî dağınıklığı, yayın sahasında da kendisini göstermekte. Cemaatlerin henüz bu hususta ortak hareket etme ve güç birliği yapma temayülleri yok. Bu zaaf da yapılan yayınların tesirlerini azaltmakta. Bu sahada başarılı olmak için de şahs-ı manevinin teşekkülü elzem.

 

www.RisaleAkademi.com