Her takva sahibi kimse, Muhammed'in Ehl-i Beytindendir

Her takva sahibi kimse, Muhammed'in Ehl-i Beytindendir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Enes (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Her takva sahibi kimse, Muhammed'in Ehl-i Beytindendir.

(Camiüssağir-15)