Geleceğin en gözde meslekleri

Geleceğin en gözde meslekleri

Geleceğin gözde meslekleri ve en çok kazandıracak meslekleri teknolojik gelişmelerle birebir bağlantılı olacak. Gıda mühendisi ya da lojistikçi olmanız fark etmez yazılım bilmiyorsanız bu sektörlerde tutunmanız kolay değil.

Da­ta Ex­pert'in ra­po­ru­na gö­re ge­le­cek­te baş­ta ener­ji ol­mak üze­re sa­vun­ma tek­no­lo­ji­le­ri ve gü­ven­lik öne çı­ka­cak. Araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re sağ­lık da yıl­dı­zı parlayanlar ara­sın­da.

SOS­YAL MED­YA UZ­MAN­LI­ĞI: Mar­ka da­nış­man­lı­ğı, tü­ke­ti­ci­nin yö­ne­til­me­si ve he­def kam­pan­ya­lar bu uz­man­la­ra ema­net ola­cak. Rek­lam, pa­zar­la­ma de­part­man­la­rın­da­ki ça­lı­şan­lar aza­lır­ken 5-6 yıl içe­ri­sin­de sos­yal med­ya uz­man­la­rı çok ar­ta­cak.

VE­Rİ MA­DEN­Cİ­Lİ­Ğİ: Ve­ri yüz­yı­lı­mı­zın, pet­ro­lü ola­rak ad­lan­dı­rı­lı­yor. Her gün in­ter­net­te yap­tı­ğı­nız ara­ma­lar, be­ğen­me­ler, si­zin ne­ler is­te­di­ği­ni­zi ve ne­le­re tep­ki ve­re­ce­ği­ni­zi gös­te­ri­yor. Bu de­va­sa ve­ri­yi iş­le­yip, en iyi pa­zar­la­ma ra­po­ru ha­li­ne ge­ti­ren ki­şi­le­re şir­ket­le­rin su­na­ca­ğı im­kan­lar sı­nır­sız gö­rü­lü­yor. Ve­ri ma­den­ci­si ol­mak için, üni­ver­si­te­le­rin bil­gi­sa­yar mü­hen­dis­li­ği bö­lüm­le­ri­ni oku­ya­bi­lir, bu alan­da açı­lan bö­lüm­le­re yö­ne­le­bi­lir ya da özel kurs­lar sa­ye­sin­de ken­di­ni­zi ge­liş­ti­re­bi­lir­si­niz.

MO­BİL YA­ZI­LIM­CI­LIK: Sa­de­ce Tür­ki­ye­’de mil­yon­lar­ca akıl­lı te­le­fon bu­lu­nu­yor. Mo­bil; şir­ket­ler için ge­le­cek de­mek. Bil­gi­sa­yar­la­ra bağ­lı kal­ma­dan fir­ma­lar, mo­bi­li­te sa­ye­sin­de her tür­lü so­ru­nu çö­ze­bi­li­yor ve iş­le­ri­ni hal­le­de­bi­li­yor. Mo­bil ya­zı­lım­cı­lar gü­nü­müz­de iyi ka­za­nı­yor ama birkaç yı­la ka­dar bu mes­lek ina­nıl­maz po­pü­ler ola­cak.

LOJİSTİK ELE­MA­NI: Mev­cut kü­re­sel dü­zen göz önü­ne alın­dı­ğın­da, şir­ket­ler­de üre­tim de­part­man­la­rı­nın düz­gün iş­le­yi­şi­ne de­vam et­me­si, iş­le­yi­şin sür­me­si için ya­zı­lım bi­len lo­jis­tik­çi­le­ri ön plan­da tu­ta­cak. Ame­ri­kan Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı 2020’ye ka­dar mev­cut lo­jis­tik­çi sa­yı­sı­nın yüz­de 26 ar­ta­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yor. 

ETİK HAC­KER: Bir­çok şir­ket gü­ven­lik açık­la­rı­nı sap­ta­mak, ön­ce­den ön­lem al­mak için etik hac­ke­r’­la­ra ih­ti­yaç du­ya­cak. Ay­rı­ca ken­di da­ta­la­rı­nı ko­ru­mak için­de on­la­ra ih­ti­yaç du­ya­cak. Bu işin ise 2020 yı­lın­da yıl­lık or­ta­la­ma ge­li­ri 92 bin do­lar ola­cak.

AK­TÜ­ER: Ak­tü­er yal­nız­ca bu­gü­nü de­ğil ya­rın­la­rı da dü­şü­ne­rek fi­nan­sal be­lir­siz­lik­le­ri de­ğer­len­di­rir. Şir­ket­ler ile­ri­ye yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar ya­pa­rak stra­te­jik ka­rar­lar için bu ki­şi­le­re da­ha da çok ih­ti­yaç du­ya­cak. Özel­lik­le si­gor­ta ve ban­ka­cı­lık sek­tör­le­ri için bu ki­şi­ler al­tın de­ğe­rin­de ola­cak. 

EPİ­DE­Mİ­YO­LOG: Has­ta­lık­la­rı, top­lum­la­ra, yer­le­şim­le­re gö­re araş­tı­ran ya­yı­lım­la­rı­nı tür­le­ri­ne gö­re ay­rış­tı­ran bu ki­şi­le­re 2020’de da­ha çok
rast­la­ya­ca­ğız.Ebo­la vi­rü­sü gi­bi bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rın, sal­gın­la­rın art­tı­ğı dün­ya­da 2020 yı­lı­na ka­dar bu mes­lek da­lın­da­ki­le­rin is­tih­da­mı yüz­de 35,8 ar­ta­cak.

FONT END MÜ­HEN­Dİ­Sİ

Bir web say­fa­sın­da bir bu­to­na tık­lı­yor­su­nuz ve bir baş­ka say­fa­ya gi­di­yor. Bu iş­lem as­lın­da gö­rün­dü­ğü gi­bi de­ğil. Ar­tan tek­no­lo­ji bu mü­hen­dis­le­rin de­ğe­ri­ni en üst saf­ha­ya çı­ka­rır­ken is­tih­dam­la­rı da ar­ta­cak. Ge­le­cek 7 yıl­da is­tih­dam­la­rı yüz­de 22 ar­ta­cak ve or­ta­la­ma ge­lir­le­ri 81 bin 670 do­lar ola­cak.

CRM (CEM) UZMANLIĞI

Es­ki­den müş­te­ri iliş­ki­si uz­ma­nı de­ni­lin­ce hoş soh­bet­li, pa­zar­la­ma gü­cü faz­la olan in­san­lar akıl­la­ra ge­lir­di. Ar­tık, CRM prog­ram­la­rı, çağ­rı mer­kez­le­ri ve İn­ter­net sa­ye­sin­de müş­te­ri­le­rin ne­ler bek­len­di­ği­ni or­ta­ya ko­ya­bi­li­yor. Bu prog­ram­la­rı en iyi şe­kil­de kul­la­nan uz­man­lar­sa, şir­ket­ler için ye­ni pa­zar­la­ma yol­la­rı­nın önü­nü açı­yor.

GIDA KİMYAGERİ

Da­ha lez­zet­li yi­ye­cek üret­mek ve do­ku­la­rıy­la oy­na­mak, dü­zelt­mek için gı­da kim­ya­ger­le­ri­ne olan ih­ti­yaç ar­ta­cak. Ye­di­ği­miz yi­ye­cek­le­rin ar­tık bel­li bir ta­dı ola­cak. Or­ta­la­ma yıl­lık ge­lir­le­ri ise 50 bin ile 100 bin do­lar ara­sın­da ola­cak.

En çok tercih edilecek meslekler

Koruyucu hekimlik, sağlık yönetimi, savunma kaynakları yönetimi, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri mühendisliği, danışmanlık, insan geliştirme ve psikoloji, enformatik bioteknoloji perakende sektöründe yöneticilik, finans (bireysel), gezegen bilimleri ve yer bilimleri, elektronik güvenlik yöneticiliği, bilgi yönetimi yöneticiliği, gıda beslenme ve diyetisyenlik, çevre siyaseti bilimleri.

bugün 

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.