Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaç kimselersiniz

Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaç kimselersiniz

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Fatır Sûresi 15-17. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

15-Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaç kimselersiniz. (*) Hâlbuki Ganî (hiçbir şeye muhtaç olmayan), Hamîd (hamd edilmeye yegâne lâyık olan) ancak Allah’dır.

16-Eğer dilerse sizi giderir (helâk eder) de (yerinize) yeni bir halk getirir.

17-Ve bu, Allah’a göre zor bir şey değildir.

(*)“İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi, insanın aczine ve fakrına ve ihtiyâcına da nihâyet yoktur. İnsana tevdî‘ edilen (emânet olarak verilen) açlık ile ni‘metlerin lezzetleri tebârüz ettiği (ortaya çıktığı) gibi, insandaki kusur da kemalât-ı Sübhâniyenin (noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’ın mükemmel sıfatlarının) derecelerine birer mirsâddır (gösterici vâsıtadır). İnsandaki fakr, gınâ-i rahmetin (rahmetin zenginliğinin) derecelerine bir mikyastır (ölçüdür). İnsandaki acz, kudret ve kibriyâsına (nihâyetsiz gücüne ve büyüklüğüne) bir mîzandır (ölçüdür). İnsandaki tenevvü‘-i hâcât (ihtiyaçların çeşitliliği), envâ‘-ı niam ve ihsânâtına (çeşit çeşit ni‘met ve ihsanlarına) bir merdivendir. Öyle ise insanın fıtratından (yaratılışından) gāye ubûdiyettir (kulluk etmektir). Ubûdiyet ise, dergâh-ı izzetine kusurlarını اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ [Allah’dan mağfiret dilerim] ve سُبْحاَنَ الّٰلهُ [Allah (her türlü noksanlıktan) münezzehtir] ile i‘lân etmektir.” (Mesnevî-i Nûriye, Şemme, 199)