Daimî olan bir Zâtın zikrine devam eyle ki, devam bulasın

Daimî olan bir Zâtın zikrine devam eyle ki, devam bulasın

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Nefs-i nâtıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hattâ vehmî bir devam ile kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. Öyleyse, ey devamı isteyen nefis! Daimî olan bir Zâtın zikrine devam eyle ki, devam bulasın.

O'ndan nur al ki sönmeyesin. O'nun cevherine sadef ve zarf ol ki kıymetli olasın. O'nun nesim-i zikrine beden ol ki, hayattar olasın.

Esmâ-i İlâhiyeden birisinin hayt-ı şuaıyla temessük et ki, adem deryâsına düşmeyesin.

Ey nefis! Seni tutup düşmekten muhafaza eden Zât-ı Kayyûma dayan. Senin mevcudiyetinden dokuz yüz doksan dokuz parça O'nun uhdesindedir. Senin elinde yalnız bir parça kalır. En iyisi o parçayı da O'nun hazinesine at ki rahat olasın.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye