Bütün eşyânın Sânii vahiddir, şeriki yoktur

Bütün eşyânın Sânii vahiddir, şeriki yoktur

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Herbir masnûda, herbir zerrede görünen tasarruf-u mutlak, kudret-i muhîta ve hikmet-i basîrenin delâlet ve şehadetleriyle sabittir ki, bütün eşyânın Sânii vahiddir, şeriki yoktur.

Ne kudretinde inkısam var, ne iktidar ve ihtiyarında tecezzî vardır.

Binaenaleyh, Sâni ancak Vâcibü'l-Vücud olacaktır ki, kaderin mizanıyla yürüyen kudretine bir nihayet yoktur.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye