Bir arı, 'Kün' emri ile irade edilen vaziyetlere girer

Bir arı, 'Kün' emri ile irade edilen vaziyetlere girer

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Cenâb-ı Hak kâinatı teşkil eden zerrâtı şeriat-ı fıtriyesine musahhar ve mûtî ve evâmir-i tekviniyesine de münkad ve mümessil kılmıştır.

Bir arı, "Kün" emrine imtisalen matlup bir şekle girdiği gibi, herhangi bir hayvan da aynı emre imtisalen, irade edilen vaziyetlere girer.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye