Beşinci Şua: Kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler

Beşinci Şua: Kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

BEŞİNCİ MESELE

Rivayette vardır ki, "Âhirzamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar ulûhiyet dâva edecekler ve kendilerine secde ettirecekler."1

Allahu a'lem, bunun bir te'vili şudur ki: Nasıl ki padişahı inkâr eden bir bedevî kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda, hâkimiyetleri nisbetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de, tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nisbetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve raiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkârâne serfüru ettirirler, başlarını rükûa getirirler demektir.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar

1) el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:508; İbni Kesîr, Nihayetü'l-Bidâye ve'n-Nihâye: 1:125, 126; Müsned, 4:20, 5:372