Beşinci Şua: Hz. İsa'nın Deccal'e nisbeten çok küçük olması

Beşinci Şua: Hz. İsa'nın Deccal'e nisbeten çok küçük olması

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

ON ALTINCI MESELE

Rivayette var ki: İsâ aleyhisselâm Deccalı öldürdüğü münasebetiyle, "Deccalın fevkalâade büyük ve minareden daha yüksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i İsâ aleyhisselâm ona nisbeten çok küçük bulunduğunu" 1 gösterir.

لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ 2 Bunun bir te'vili şu olmak gerektir ki: İsâ aleyhisselâmı nur-u iman ile tanıyan ve tâbi olan cemaat-i ruhâniye-i mücahidînin kemiyeti, Deccalın mektepçe ve askerce ilmî ve maddî ordularına nisbeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir.

1) İbni Kesîr, Nihâyetü'l-Bidâye ve'n-Nihâye, 1:103-4; Alâuddin el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, 14:330; Süyûti, ed-Dürrü'l-Mensûr, 5:355; Süyûti, el-Hâvî Li'l-Fetâvâ, 2:588; el-Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 8:244.
2) Gaybı ancak Allah bilir.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar