Bediüzzaman'ın sahur mesajı: Kar­daş­la­rım! Küf­rün bel ke­mi­ği kı­rıl­mış­tır

Bediüzzaman'ın sahur mesajı: Kar­daş­la­rım! Küf­rün bel ke­mi­ği kı­rıl­mış­tır

Üs­tad Haz­ret­le­ri ev­vel­ki gör­dü­ğü­müze göre daha dinç ve ne­şe­li, se­si tam çı­kı­yor ve söyle­dik­le­ri tam an­la­şı­lı­yor­du. Hâlbuki 20 gün son­ra ve­fat edip ahi­re­te in­ti­kal ede­cek­miş...

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

Son Şahitlerden Hüseyin Çağdır anlatıyor:

Yıl 1960... Ra­ma­zan ayı için­deyiz… An­ka­ra’dan, Avukat Be­kir Berk ve Said Öz­de­mir Ağa­be­yin de için­de bu­lun­duğu bir ka­fi­le, mi­ni­büs­le Üs­tad Bediüzzaman Said Nursi’yi zi­ya­re­t etmek üzere İzmir’e gelmişlerdi. Mustafa Birlik ile beraber ben de iştirak ettim.

Yol­cu­luk ge­ce de­vam et­ti ve tam sa­hur vak­ti Is­par­ta’ya va­sıl olduk. Nu­ri Ben­li Ağa­be­yin ote­li­ne in­dik. Üs­tad bu ağa­be­yin ote­lin­de kı­sa bir müd­det kal­mış. O za­man sı­kıy­ö­ne­tim var­dı. Üs­tad’ımı­za ha­ber gön­de­ril­di. ‘Gel­sin­ler’ de­miş. Ha­tır­la­dı­ğı­ma gö­re 13 ki­şiy­dik. Git­tik…

Ben­de na­zar has­sa­si­ye­ti var ko­nu­şa­mam

Üs­tad Haz­ret­le­ri ev­vel­ki gör­dü­ğü­müze göre daha dinç ve ne­şe­li, se­si tam çı­kı­yor ve söyle­dik­le­ri tam an­la­şı­lı­yor­du. Hâlbuki 20 gün son­ra ve­fat edip ahi­re­te in­ti­kal ede­cek­miş... Karyo­la­sı­na otur­muş, biz­le­re hi­tap edi­yor­du. Biz­ler de hay­ran­lık­la mü­ba­rek yü­zü­ne ba­kı­yor­duk. He­men ih­tar et­ti­ler: ‘Kar­daş­la­rım! Yü­zü­me dik­kat­le bak­ma­yı­nız, ben­de na­zar has­sa­si­ye­ti var, ko­nu­şa­mam’ de­di. Biz­ler de ba­şı­mı­zı önü­mü­ze eğ­dik.

Kar­daş­la­rım! Küf­rün bel ke­mi­ği kı­rıl­mış­tır

Ez­cüm­le ifa­de­le­rin­de:

‘Kar­daş­la­rım! Küf­rün bel ke­mi­ği kı­rıl­mış­tır. Bir mah­lûk can çeki­şir­ken yap­tı­ğı ha­re­ket­ler gi­bi, bir­kaç ha­reket daha ya­pa­bi­lir; si­zi te­lâ­şa dü­şür­me­sin’ di­yor­du. Do­la­yı­sıy­la ve­fa­tın­dan son­ra ya­pı­lan 1960 ihtilâlini ve son­ra­ki­le­re işa­ret edi­yor­muş. Ve de­vam­la, ‘Ri­sa­le-i Nur­lar, dün­ya li­san­la­rı­nın bir­ço­ğu­na ter­cü­me edi­le­cek­tir’ de­di. Bu­na mü­ma­sil müj­de­li ha­ber­ler ver­di­ler...

Bun­la­rı ders üc­re­ti ola­rak ve­ri­yo­rum

Bil­has­sa Av. Be­kir Bey’e Nur­la­rın mü­da­fa­a­sın­da­ki gay­ret ve mu­vaf­fa­ki­ye­ti do­la­yı­sıy­la hu­su­san il­ti­fat­ta bulun­du­lar. Ve bir ke­se çı­ka­ra­rak için­den her bi­ri­mi­ze o za­man ge­çer­li olan sa­rı renk­li 25 ku­ruşluk­lar­dan ver­di ve ‘Bun­la­rı ders üc­re­ti ola­rak ve­ri­yo­rum’ di­ye ifa­de et­ti­ler. Ora­da kaç ki­şi var­sa o ka­dar 25 ku­ruş­luk çık­tı ve ke­se bo­şal­dı... Biz­le­re sa­hur ye­me­ği ik­ram et­ti­ler. Ora­da­ki hiz­met­te bu­lu­nan ağa­bey­ler­le bir­lik­te ye­dik ve ay­rıl­dık. Me­ğer 20 gün son­ra Ka­dir Ge­cesi’nde, Ur­fa’da ahi­re­te in­ti­kal ede­cek­miş… Al­lah (c.c.) şe­fa­at­le­ri­ne cüm­le­mi­zi nail ey­le­sin!

(Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-1)