Bediüzzaman: Nesayih-i diniyeyi mütehassis ve müteheyyic vicdanlara yağdırmak istiyoruz

Bediüzzaman: Nesayih-i diniyeyi mütehassis ve müteheyyic vicdanlara yağdırmak istiyoruz

Din nasihattan ibarettir. Nasihatta tesir lâzım...

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

MAKALE - 16

VEHİM: Volkan'a nedir bu kadar münasebet?.. İttihad-ı Muhammedî bununla ne hizmet görecek?..

İrşâd: Din nasihattan ibarettir. Nasihatta tesir lâzım... Te'sir de hamiyet-i İslâmiyenin heyecanı ve vicdanların ihtisasına vâbestedir. Biz de câzibedar olan unvan-ı İttihad-ı Muhammedî (A.S.M.) ile herkesin vicdanına karşı bir pencere açıyoruz. 

Volkan gibi ceraid-i diniye ile nesayih-i diniyeyi o mütehassis ve müteheyyic vicdanlara yağdırmak istiyoruz. 

Bu teşebbüsata mani' olanlara deriz ki: Şems ve Kamerin ziya ve nurundan tevellüd eden bâzı mazarrat-ı cüz'iyye için tulu'larına muhalefete kalkışan mecnunlar gibi; Şeriat-ı Garra ve ma'kesi olan ittihad-ı Muhahmmedî bazı cüz'î ağrazların karışmasıyla tecellîlerine mani' oluyorsunuz. Bir mazarrat-ı cüz'î için menfaât-ı umumiye-i âlem ihmal olunmaz.