Bediüzzaman: Mesleğimiz muhabbettir, muhabbeti neşretmektir, husumet edenlere muhalifiz

Bediüzzaman: Mesleğimiz muhabbettir, muhabbeti neşretmektir, husumet edenlere muhalifiz

Asıl ittihad-ı Muhammedî'nin tarif ve hendesesi şöyledir ki

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

MAKALE - 15

İhtar-ı mühim:

İttihad-ı Muhammedî hedef-i maksadımızdır. Ve o noktaya çalışacağız. Şimdiki resmî İttihad-ı Muhammedî ki onun bir katresidir; O ittihad-ı Muhammedîye bir mukaddemedir. Herkes san'atına ve hedef-i maksadına mensub olabilir. Binaenaleyh, teberrük ve teakkul için hedef-i maksadımız olan "İttihad-ı Muhammedî" unvan-ı mübarekini taşıyoruz.

Asıl ittihad-ı Muhammedî'nin tarif ve hendesesi şöyledir ki: Esası aktar-ı âleme mümted bir silsile-i nuranî ile bağlıdır. Merkezi Haremeyn-i Şerifeyndir. Ve cihetül-vahdeti tevhid-i İlâhidir. Ve peyman ve yemini imandır. Ve nizamnâmesi sünen-i Ahmediyedir.

Ve kanunnamesi evamir ve nevahî-i şeriyedir. Ve kulüp ve encümenleri umum medâris ve mesâcid ve zevâyadır. Ve cemiyyetin ilel-ebed ve daimi nâşir-i efkârı umum kütüb-ü İslâmiyedir. Ve muvakkat nâşir-i efkârı İ'lâ-yı Kelimetullahı hedef-i maksad eden umum ceraiddir. Ve müntesibîni umum mü'minlerdir. Saff-ı evveli, guzât ve şüheda teşkil eder, kâl-u belâdan beri müntesibdirler. Defter-i esmaları levh-i mahfuzdur.

Böyle bir İttihad-ı Muhammedî cemiyeti, reisi ve seyyidi Fahr-i Âlemdir. (A.S.M.) Hem de her ferdin de her cemiyyet-i diniyenin de reisi yine O'dur, hem de Reis-i Âlemdir.

"Ben İttihad-ı Muhammedî efradındanım" dediğim vakit, muradım bu ittihaddır. Hem de bu ittihadı hedef-i maksad eden adamlardanım demek istiyorum. Mesleğimiz muhabbettir, muhabbeti neşretmektir. Biz husumet edenlere muhalifiz. Hem de şimdiki resmî bir cemiyyeti teşkil ediyoruz. Bütün müteferrik cemiyyât-ı İslâmiyeyi tevhid etmek için! Yoksa, fazla bir fırkayı çıkarmak değildir. Haşa ve Kellâ!

Tefrika ika' edenden değilim. İtiraz ve evham-ı fasideyi sonra red ve ilân edeceğim.

Bediüzzaman Said-i Kürdî