Bediüzzaman: Her ferd-i mü'min Muhammedîdir, biz de Muhammedîyiz, Ahmedîyiz

Bediüzzaman: Her ferd-i mü'min Muhammedîdir, biz de Muhammedîyiz, Ahmedîyiz

Mesleksiz olanlardır ki; her yola sapıyorlar. Bizim tarikımız birdir

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ adlı eserinden bölümler.)

MAKALE - 16

VOLKAN
Sayı: 101
29 Mart 1325 / 11Nisan 1909

LEMEÂN-I HAKİKAT VE İZÂLE-İ ŞÜBEHÂT

(Bu makale Volkan'ın üç sayısında devam etmiştir.)

VEHİM: Sen bu hakâiki çok tekrar ediyorsun, hem de aynı ibare ile?..

İrşâd: Evvelâ: Hakikat olduğu için tekrar ediyorum. Hakikat da ziya gibi usandırmaz. Hem de üç dört makale yazdım. Muterizler tecahül ettiler. Gözlerine sokmak istiyorum. Çocuklara tekrar lâzımdır. Hem de bir meslek takib ettiğimi gösteriyorum. Bir mesleği takib edenler tekrara mecbur olurlar. Hem de birşeyin esası atılsa, mükerreren irca'-ı nazar lâzımdır. Mesleksiz olanlardır ki; her yola sapıyorlar. Bizim tarikımız birdir. Lâkin Türkçe elfazında pek zengin değilim. Bazı usandırıcı elfazı tekrar ediyorum.

VEHİM: Siz cemiyetinize İttihâd-ı Muhammedî ünvanını vermişsiniz. Bundan sûreten müntesib olmayanlar evhama düşüyorlar. Başka bir ünvana tebdil etseniz ne olur?..

İrşâd: İttihad-ı Muhammedî (A.S.M.) ikidir.

Biri: Aksal-makasıddır ki, umum mü'minler iman ile dâhildir.

Diğeri: Onun tezâhür ve tecellîsine bilfiil hizmet eden cemiyettir ki, mukaddemesidir. Buna resmen intisab, Şeriat-ı Ahmediyenin ahkam-ı münifesine müraâta azm-i kat'î iledir. Bu azm ve tevbeye karşı taannüd edenler evhama düşüyorlar. Hem de bu cemiyetten maksad, İttihad-ı Muhammedîyi tecellî ettirmektir. Ve o hakikat-ı sâbite ve sâkineyi (Volkan'da "sâkite" kelimesiyledir) ihtizaza getirmektir. Bu cemiyete gayet câzibedar ve cellâb bir unvan lâzımdır ki, nûr-u îman ile münevver olan muvahhidini cezb edebilsin. Sair emiyetlerde müsemma ismini arıyor. Bunda ise, isim müsemmasını arıyor.

Hem de "Kur'ân" lâfzı her âyete, ve lafz-ı"âlem" her nev'e, ve "su" lafzı her katreye itlâkları gibi, cemî-i mü'minîne mûhit olan "İttihad-ı Muhammedî (A.M.)" ünvanı herbir cemiyet-i İslâmiyeye ıtlâk olunabilir. Nasıl ki, umum mü'min, Muhammedîdir. Her ferd-i mü'min de Muhammedîdir. Biz de Muhammedîyiz, Ahmedîyiz. (A.S.M.