Bediüzzaman: Ahlâkımıza vurdukları darbeden dolayı onlardan nefret ediyorum

Bediüzzaman: Ahlâkımıza vurdukları darbeden dolayı onlardan nefret ediyorum

Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi

Risale Haber-Haber Merkezi

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Tulûât adlı eserinden bölümler.)

S - Neden bu kadar İ.g.z.’den (İngiliz) nefret ediyorsun, musalâhasını da istemiyorsun?

C - Sebep bir değil, bindir. Bana en ziyade şedid görünen, mânen ahlâkımıza vurduğu darbedir. Çekirdek halinde olan secâya-yı seyyieyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltiyam bulur; izzet-i İslâmiye, namus-u millînin yarası pek derindir.

Edirne Camiinde, bir İslâm hocasının lisânıyla, Venizelos gibi şeytan zâlime dua ettirdi. Merkez-i Hilâfette, Müslümanlar lisânıyla hizbüşşeytan olan (İngiliz) İ.g.z., Yunan askerlerini halâskâr, tathirci ilân ve karşısındaki gürûh-u mücahidîni câni, zâlim söylettirdi. Acaba, bir vâlide o dereceye getirilse ki, çocuğunu kendi eliyle öldürerek, müteessir olmayarak parça parça etse, hiç mümkün müdür ki, onda hissiyat-ı âliye ve ahlâk-ı sâmiye intifa etmesin?

Said Nursi