AVM’lerde ortalama 480 lira harcıyoruz

AVM’lerde ortalama 480 lira harcıyoruz

Toplumsal yaşam içinde AVM'lerin yeri her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre Türkiye'de bir ayda ortalama 6 defa AVM'lere gidiyoruz. AVM ziyareti başına ortalama harcamamız ise 80 lirayı buluyor.

A+A-

Aka­de­met­re Araş­tır­ma ve Plan­la­ma'nın AVM'ler­le il­gi­li "AVM ve Pe­ra­ken­de" ra­po­ru, hal­kın ya­şa­mın­da bu tür yer­le­ri­nin gel­di­ği nok­ta­yı çar­pı­cı şe­kil­de or­ta­ya koy­du. Ge­nel Mü­dür Alev Bay­rak, pe­ra­ken­de ve AV­M’­ler­le il­gi­li yap­tık­la­rı son araş­tır­ma so­nuç­la­rı­nı BU­GÜN'den Sümeyra Kırca ile pay­laş­tı.

En çok kı­ya­fet alı­nı­yor

Yap­tık­la­rı araş­tır­ma­ya gö­re tü­ke­ti­ci­le­rin ay­da or­ta­la­ma 6 kez alış­ve­riş için AV­M’­ye git­ti­ği­ni ve her bi­rin­de or­ta­la­ma 80 li­ra har­ca­dı­ğı­nı açık­la­yan Bay­rak, böy­le­ce or­ta­la­ma har­ca­ma­nın 480 li­ra­yı bul­du­ğu­nu söy­le­di. Ra­po­ra gö­re AV­M’­ler, ci­ro­la­rı­nın yüz­de 48’i­ni gi­yim ve ak­se­su­ar sek­tö­rün­den sağ­lar­ken, tek­no­lo­ji­nin pa­yı ise yüz­de 13 dü­ze­yin­de. Tek se­fer en bü­yük pa­ra ise gı­da­ya har­ca­nı­yor.

Gı­da için ay­da iki kez

Alev Bay­rak bu du­ru­mu şöy­le açık­la­dı: “Müş­te­ri­ler gı­da için ay­da 2 se­fer AV­M’­ye ge­li­yor an­cak teks­til için 2 ke­re­den da­ha faz­la ge­li­yor. Bu yüz­den tek se­fer­de gı­da­ya da­ha faz­la pa­ra öde­se de, teks­ti­le ay­da 2’den faz­la gel­di­ği için kı­ya­fe­te da­ha faz­la pa­ra har­cı­yor­lar.”

Ay­da 6 kez ye­me­ğe

Ay­rı­ca Tür­ki­ye­’de ki­şi ba­şı­na dı­şa­rı­da ye­mek ye­me sık­lı­ğı­nın 6 de­fa ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Bay­rak, ye­mek­ler­de bir se­fer­lik har­ca­ma mik­ta­rı­nın ise 18-20 li­ra ara­sın­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Yüzde 37'si aile ile birlikte geliyor

AVM zi­ya­ret­le­rin­de ka­dın­la­rın ai­le üye­le­rin­den bi­ri­si­ni seç­me ih­ti­ma­li­nin er­kek­ler­den da­ha dü­şük ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bay­rak, “Ka­dın­la­rın yüz­de 19’u, er­kek­le­rin­se yüz­de 13,5’u AVM zi­ya­ret­le­rin­de ar­ka­da­şıy­la ge­li­yor. Ka­dın­la­rın ai­ley­le AV­M’­ye gel­me ora­nı yüz­de 25 olur­ken, bu er­kek­ler­de yüz­de 37'ye çı­kı­yor" de­di.

Kart kullanıcıların %10’u hep borçlu

Kre­di kar­tı­nın pe­ra­ken­de­ye et­ki­si­nin, elek­tro­nik ci­haz­la­ra ge­ti­ri­len tak­sit ya­sa­ğın­da da­ha net gö­rül­dü­ğü­nü an­la­tan Alev Bay­rak, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Ya­sak ge­le­li bir yıl ol­du ama tü­ke­ti­ci hâ­lâ na­kit alış­ve­ri­şe alı­şa­ma­dı. Bu yüz­den elek­tro­nik sek­tö­rü yüz­de 25 da­ral­dı. AVM ci­ro­la­rı­nın yüz­de 60’ı kre­di kar­tın­dan ge­li­yor. Bun­la­rın yüz­de 72’si tak­si­ti ter­cih edi­yor. Kre­di kar­tı kul­la­nı­cı­la­rı­nın yüz­de 10’u ise sü­rek­li borç­lu.”

Kadınlar erkeklerden daha az para harcıyor

Aka­de­met­re'nin ve­ri­le­ri­ne gö­re AVM'ler­de ka­dın­lar er­kek­ler­den da­ha çok va­kit ge­çir­me­si­ne rağ­men da­ha az pa­ra har­cı­yor. Alev Bay­rak, şu bil­gi­le­ri ver­di: “Ka­dın­la­rın AV­M’­de kal­dı­ğı or­ta­la­ma sü­re 1 sa­at 26 da­ki­ka, er­kek­le­rin 1 sa­at 16 da­ki­ka­dır. Bu­na rağ­men ka­dın­la­rın AV­M’­ler­de zi­ya­ret ba­şı har­ca­ma tu­ta­rı 30-50 li­ra, er­kek­ler­de ise 35-60 li­ra ara­sın­da de­ğiş­ken­lik gös­te­ri­yor.”


Haberler

 

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.