Ankara İtfaiye Eri Alımı

Ankara İtfaiye Eri Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI

İLANI

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde;

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 325 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) B grubu kadrolar için girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

132712.jpg

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI


İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 14/06/2010 günü itibariyle 30 yaşını (14/06/1980 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

4) Emekli Sandığı iştirakçisi olarak her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

5) Askerlikle ilişiği olmamak,

şartları aranır.


BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:


Başvuru süresi 21/05/2010 tarihinde başlayacak (Cumartesi günleri dahil) ve 07/06/2010 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına (İskitler Altındağ adresinde) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Şube Müdürü emrindeki görevli personele şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


Sınava müracaat eden adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü aynı yerde bulunacak olan Belediyemiz tabibine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit bölümü onaylı olmayan adaylar müracaatları kabul edilmeyecektir.


BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :


1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği Belediyemizden temin edilecek veya www.ankara.bel.tr adresinden indirilecektir.)

2) 2008 KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

3) T.C. Nolu Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

4) Sınava gireceği öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

5) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6) 3 adet küçük boy zarf (www.ankara.bel.tr adresindeki örneğe göre doldurulacak)

7) PTT’den temin edilecek 3 adet İadeli Taahhüt Kartı (www.ankara.bel.tr adresindeki örneğe

göre doldurulacak)

SINAV YERİ VE ZAMANI :


Sınav Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı İskitler/ANKARA adresinde 14/06/2010 günü saat 08.30’da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve mülakat şeklinde olarak yapılacaktır. Belediyemizin www.ankara.bel.tr adresinden ilan edilecek sınav takvimine göre sınav yapılacak olup, çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir.


SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME


1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı ve Belediyemizin www.ankara.bel.tr adresinden duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile www.ankara.bel.tr Internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.


SÖZLÜ SINAV KONULARI :


1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.


(NOT: Sınava girmeye hak kazanan adaylar dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)


Aktif Haber