Anılmaz, anlatılmaz, sırr-ı vahdetten haberlerdir

Anılmaz, anlatılmaz, sırr-ı vahdetten haberlerdir

Sen ey gafil beşer, bil nefsini, gör ki, ne şeylerdir

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin BARLA LAHİKASI adlı eserinden bölümler.)

Bismillahirrahmanirrahim

Binbaşı Âsım Beyin Risaletü'n-Nur Sözleri hakkında temsîl ettiği bir fıkradır.

Münezzehdir şuûnattan, hep ilhâm-ı İlâhîdir,

Okurken nur alır vicdan, sütûr-u bî-tenâhîdir,

Riyâdan, kibirden, her meâsîden münezzehdir,

Kelâm-ı lâyezâlîden gelen bir nur-u müferrihtir.

Nasıl bir vecd içinde anladım bilsen, bu âsârı,

Bu, âyetler gibi nuranî ve lâhutî bu efkârı,

Meâsir mi? Eser mi? Müncelî, yoksa müessir mi?

İlâhî bir "sürâ"dan berk uran, hayret-fezâ sır mı?

Anılmaz, anlatılmaz, sırr-ı vahdetten haberlerdir.

Sen ey gafil beşer, bil nefsini, gör ki, ne şeylerdir.

Bütün kevn vâlih ve hayran düşündükçe serencâmın

Kerîm hayretle, hürmetle anar nâmın, büyük nâmın.

Âsım