İnançsızlığın panzehiri Risale-i Nur

İnançsızlığın panzehiri Risale-i Nur

Günlük Risale-i Nur dersi...

Bismillahirrahmanirrahim

Esrâr-ı Kur'âniyeye âit yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münâsip bir ilâç, bir merhem ve zulümâtın tehâcümâtına mâruz heyet-i İslâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu îtikâdındayım.

Bilirsiniz ki; eğer dalâlet cehâletten gelse, izâlesi kolaydır. Fakat, dalâlet fenden ve ilimden gelse, izâlesi müşküldür.

Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan, ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar, hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar.
Cenâb-ı Hak şu zamanda, i'câz-ı Kur'ân'ın mânevî lemeâtından olan mâlûm Sözler'i, şu dalâlet zındıkasına bir tiryak hâsiyetini; vermiş tasavvurundayım. (Mektûbât, s. 27.)

Bediüzzaman Said Nursi

SÖZLER:


ESRÂR-I KUR'ÂNİYE : Kur'ân'ın sırları.
TEHÂCÜMÂT : Hücumlar. Saldırılar.
NÂFİ : Menfaatli, faydalı, şifalı.
DALÂLET : Hak ve hakîkatten, dinden sapma, ayrılma; azma.
LEMEÂT : Lem'alar, parlayışlar, parıltılar. Risâle-i Nur Külliyatı'ndan bir eserin adı.
ZINDIKA : Dinsizlik, inançsızlık.
Î'CÂZ-I KUR'ÂN : Kur'ân'ın yüksek ve erişilmez ifâdesi.
TİRYAK : Panzehir; zehirlenmeden veya hastalıktan hemen şifâ bulmaya yarayan ilâç.